Ośrodek Leczenia Uzależnień od Narkotyków, Dopalaczy NFZ | Ośrodki Odwykowe dla Narkomanów Pomorskie

Kategorie
Aktualności

Rozpoczynamy realizację projektu pn. „Pozytywna Rodzina – spotkanie dla osób żyjących z HIV/AIDS i ich bliskich”

Stowarzyszenie Solidarni „PLUS” w Wandzinie rozpoczyna realizację projektu

pn. „Pozytywna rodzina – spotkanie dla osób żyjących z HIV/AIDS i ich bliskich”


W dniach 26 – 28 lipca 2019 r. w Ośrodku Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni „PLUS” EKO „Szkole Życia” w Wandzinie

odbędzie się trzydniowe spotkanie dla osób żyjących z HIV, chorych na AIDS oraz ich rodzin, przyjaciół i bliskich.


Celem spotkania jest wsparcie i edukacja osób żyjących z HIV/AIDS i ich najbliższych, m.in. z zakresie postaw prozdrowotnych,

a także integracja uczestników poprzez wspólnie spędzony czas i możliwość budowania pozytywnych przeżyć,

tak istotnych dla kształtowania więzi społecznych.


Spotkanie obejmować będzie warsztaty, wykłady, konsultacje ze specjalistami oraz część sportową i artystyczną.

Dzięki tym działaniom  zaspokojone zostaną potrzeby osób żyjących z HIV, m.in. ich kontaktu z bliskimi i społeczeństwem,

jak i również te wynikające z braku dostępu do specjalistycznego poradnictwa. Ponadto zostanie zwiększona wiedza uczestników

spotkania nt. profilaktyki zdrowia w kontekście życia z zakażeniem, a samo rozpowszechnianie informacji w spotkaniu przyczyni się

do propagowania pozytywnych postaw oraz zwiększenia akceptacji wobec osób żyjących z wirusem HIV.


Spotkanie podzielone zostanie na trzy bloki tematyczne:

Edukacyjny – zostaną zrealizowane wykłady, warsztaty poświęcone tematyce HIV/AIDS takie jak: „Pozytywna matka”,

„PrEP – koniec epidemii HIV?”, „HIV a życie rodzinne”, „Fitness szarych komórek – trening intelektualny w kontekście życia z HIV”,

„Jak powinny dbać o siebie osoby żyjące z HIV” itp. oraz pokaz pierwszej pomocy przedmedycznej.

Konsultacyjny – specjalistyczne konsultacje dla uczestników spotkania prowadzone m. in. przez lek. psychiatrę, psychologa,

spec. terapii uzależnień, prac. socjalnego, dietetyka, logopedę, pielęgniarkę, fizjoterapeutę itp.

Rekreacyjny – obejmujący zajęcia i rozgrywki sportowe (m.in. turniej piłki nożnej, siatkowej, konkurs siłowania na rękę,

trening relaksacyjny, gry rodzinne, „paraolimpiadę” dla niepełnosprawnych podopiecznych Ośrodka itp.)

oraz zajęcia artystyczne (m.in. wieczór twórczości własnej, konkurs plastyczny, występ artystyczny, dyskoteka).


                                                                          

                                        

 


Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszone są o kontakt, telefoniczny pod nr 59 8323413

lub korespondencyjny na adres e-mail:  wandzin@wandzin.pl


 

Projekt realizowany w ramach konkursu „Pozytywnie Otwarci” i współfinansowany przez Gilead Sciences Poland Sp. z o.o.


Klauzula informacyjna RODO:

Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Solidarni „PLUS” w Wandzinie, Wandzin 1, 77 – 300 Człuchów, tel: 59 8323413, e-mail: wandzin@wandzin.pl. Dane przetwarzane będą w celu organizacji i przebiegu projektu pn. „Pozytywna rodzina – spotkanie dla osób żyjących z HIV/AIDS i ich bliskich”. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Pani/Pana dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Odbiorcami danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz/lub inne podmioty, które na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe. Dane osobowe będą przechowywane od momentu zebrania danych do czasu zakończenia realizacji projektu, po czym zostaną usunięte.
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, sprostowania tych danych, usunięcia danych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a także prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Podanie danych ma charakter dobrowolny, niemniej jednak ich niepodanie będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w projekcie. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, a także nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Kategorie
Aktualności

Obchody Jubileuszu 30 – lecia działalności Stowarzyszenia Solidarni „PLUS” w Wandzinie już za nami …


Jubileusz XXX – lecia działalności Stowarzyszenia Solidarni „PLUS” w Wandzinie, który odbył się w dniu 6 czerwca 2019 roku zainaugurowała konferencja szkoleniowa pod hasłem „Aktualne wyzwania w obszarze problematyki uzależnień, HIV/AIDS i HCV. Leczenie, terapia, profilaktyka, działalność społeczna”, w której udział wzięło ok. 250 osób, w tym przedstawiciele władz samorządowych, ośrodków profilaktyki i terapii uzależnień, służby zdrowia, placówek oświatowych i szkolno – wychowawczych, organów Sądów powszechnych, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, organizacji pozarządowych, itd.

Konferencję otworzył i przywitał jej uczestników Pan Donat Kuczewski Przewodniczący Zarządu Głównego Stowarzyszenia Solidarni „PLUS” w Wandzinie.

Wstępem do Konferencji była prezentacja kierunków i stopnia zaawansowania realizacji narodowych programów zdrowotnych w zakresie profilaktyki i leczenia uzależnień/HIV/AIDS/HCV, w wystąpieniu Pana Zbigniewa Króla Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia, przebywającego z wizytą w EKO „Szkole Życia” w Wandzinie.

Podczas konferencji poruszono m.in. kwestię udziału polskiego sektora rządowego i pozarządowego w przeciwdziałaniu HIV/AIDS/HCV i uzależnieniom, aktualnych wyzwań dla terapii uzależnień, roli superwizji w procesie terapeutycznym, metod leczenia, realizacji narodowych programów zdrowotnych HIV/AIDS/HCV w kontekście dzisiejszej rzeczywistości.

   Konferencja szkoleniowa


Program i Prelegenci konferencji szkoleniowej
„Aktualne wyzwania w obszarze problematyki uzależnień, HIV/AIDS i HCV.
Leczenie, terapia, profilaktyka, działalność społeczna”
Dr Piotr Jabłoński
Dyrektor Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomani
Czym się zająć? Jakie obszary działalności pomocowej na rzecz osób uzależnionych w Polsce wymagają wsparcia 
– krajowa polityka narkotykowa w świetle aktualnych wyzwań
Dr Krzysztof Margol
Prezes Nidzickiej Fundacji Rozwoju „NIDA”
„Rób coś, kochaj kogoś, nie bądź gałganem” –  Jak być aktywnym i przedsiębiorczym?

Dr Anna Marzec – Bogusławska
Dyrektor Krajowego Centrum ds. AIDS 
HIV/AIDS  – 30 lat doświadczeń w leczeniu i profilaktyce, rola organizacji pozarządowych w walce z epidemią
Piotr Adamiak
Stowarzyszenie MONAR, Dyrektor Ośrodka Leczenia, Terapii  i Rehabilitacji Uzależnień  w Łodzi i Ozorkowie, superwizor KBdsPN
Rola superwizji w kontekście koniecznych zmian w terapii uzależnień
Prof. Miłosz Parczewski
Kierownik Kliniki PUM, Klinika Chorób Zakaźnych w Szczecinie, Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Naukowego AIDS 
Koinfekcja HIV i HCV – aktualne leczenie i prognozy na przyszłość
Dr Marcin Szulc
Uniwersytet Gdański
Konsekwencje zdrowotne używania nowych narkotyków w świetle badań. Jaka profilaktyka w szkole?
Dr Agata Cichoń – Chojnacka
Specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży
Sara Peplinska
Psycholog
EKO „Szkoła Życia” w Wandzinie 
Praca z rodziną – zasób czy przeszkoda?  – doświadczenia własne Ośrodka

Dr Barbara Daniluk – Kula
Zastępca Dyrektora Krajowego Centrum ds. AIDS
Moderator konferencji

Jubileusz 30 – lecia działalności Stowarzyszenia Solidarni „PLUS” w Wandzinie

Część oficjalną jubileuszu otworzył Pan Donat Kuczewski Przewodniczący Zarządu Głównego Stowarzyszenia Solidarni „PLUS” w Wandzinie
wraz ze Starostą Człuchowskim Panem Aleksandrem Gappa

    

 Uczestnicy Jubileuszu

W trakcie części oficjalnej Jubileuszu zostały wręczone medale „Ludzie dla Ludzi”, które przyznawane są przez Kapitułę Zarządu Głównego Stowarzyszenia Solidarni „PLUS” instytucjom i osobom szczególnie zasłużonym na rzecz środowiska osób żyjących z wirusem HIV i chorych na AIDS, uzależnionych, bezdomnych i niepełnosprawnych, oraz mających bezpośredni wpływ dla rozwoju Stowarzyszenia Solidarni „PLUS”.

Laureatami tegorocznych medali „Ludzie dla Ludzi” zostali:

1.      Elżbieta Rucińska – Kulesz – Dyrektor Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Gdańsku

2.      Tomasz Augustyniak – Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gdańsku

3.      Mirosława Jezior – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni

4.      Hellmuth Picht – Rotary Club Prenzlau

5.      Mieczysława Brzoza – Burmistrz Bobolic

6.      Barbara Dykier – Wójt Gminy Słupsk

7.      Piotr Werenik – Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Szczecinie

8.      Tadeusz Kordykiewicz – projektant

9.      Tomasz Gałan – Emerytowany Dyrektor Zakładu Karnego w Starem Bornem 

Elżbieta Rucińska – Kulesz
Mirosława Jezior
Mieczysława Brzoza
Tomasz Augustyniak
Hellmuth Picht
Tadeusz Kordykiewicz
 Ewa Roszyk w imieniu Barbary Dykier
Piotr Werenik

 


Nie zabrakło również przyjemnych chwil refleksji, wspomnień, wyrazów uznania i podziękowań składanych Donatowi Kuczewskiemu Przewodniczącemu Zarządu Głównego w trakcie benefisu 30 – lecia działalności Stowarzyszenia Solidarni „PLUS” w Wandzinie.

Dr Barbara Daniluk – Kula
                Krystyna Dominiczak
wraz z delegacją Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
Jolanta Łazuga – Koczurowska
wraz z delegacją Stowarzyszenia „MONAR”
Ewa Roszyk wraz z delegacją Gminy Słupsk

 


W ramach prezentacji działalności Stowarzyszenia Solidarni „PLUS” wyemitowano film dokumentalny zrealizowany z okazji obchodzonego Jubileuszu.


Po zakończeniu części oficjalnej przyszedł czas na chwilę rozluźnienia i zabawy, którą uświetnił koncert muzyczny w wykonaniu Weroniki Korthals.

      
Weronika Korthals i jej emocjonujący występ, który porwał publikę do tańca …

Kolejnym punktem uroczystości były występy artystyczne zaprezentowane przez podopiecznych EKO „Szkoły Życia” w Wandzinie.

  

Społeczność ZOL i Społeczność terapeutyczna z EKO „Szkoły Życia” w Wandzinie

Na zakończenie obchodów rocznicowych odbył się pokaz przygotowany przez młodzieżową drużynę pożarniczą Ochotniczej Straży Pożarnej w Wandzinie, którą stanowi społeczność terapeutyczna EKO „Szkoły Życia” w Wandzinie.

      


Podczas obchodów Jubileuszu zorganizowany został kiermasz charytatywny z produktami ekologicznymi, wyrobami i pracami artystycznymi wykonanymi przez pacjentów. Dzięki współpracy z „AbbVie Polska” Sp. z o.o. uruchomiono punkt realizujący testowanie na obecność HCV, w którym wykonano kilkadziesiąt badań. Natomiast koncern „GSK Commercial” Sp. z o.o. zaopatrzył stoisko z materiałami profilaktycznymi z zakresu przeciwdziałania HIV/AIDS, HCV, uzależnieniom.

    


Szanowni Państwo,

Zarząd Główny, Kadra i Podopieczni Stowarzyszenia Solidarni „PLUS” w Wandzinie pragną podziękować wszystkim Uczestnikom obchodów Jubileuszu XXX – lecia działalność Stowarzyszenia Solidarni „PLUS”  za tak liczną obecność w Wandzinie, w  dniu 7 czerwca  2019 roku. 

Szczególne podziękowania chcielibyśmy wyrazić pod adresem Prelegentów i Patronów konferencji, bez których minione wydarzenie nie mogłoby mieć miejsca. Jest nam bardzo miło, że zechcieliście Państwo poświęcić czas i aktywnie uczestniczyć w konferencji, dzieląc się profesjonalną wiedzą i pasją z jej uczestnikami.

Patronat honorowy nad uroczystością objęły Agendy Ministerstwa Zdrowia: Krajowe Centrum ds. AIDS oraz Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Pragniemy podziękować darczyńcom, sponsorom współfinansującym wydarzenie, dzięki którym nasza konferencja mogła przybrać tak uroczysty i wyjątkowy charakter: „AbbVie Polska” Sp. z o.o, „GSK Commercial” Sp. z o.o.

Dziękujemy wszystkim osobom, samorządom i instytucjom, które udzieliły nam życzliwej pomocy przy organizacji Jubileuszu, w szczególności Panu Aleksandrowi Gappa Staroście Powiatu Człuchowskiego, Panu Krzysztofowi Michałowskiemu Wójtowi Gminy Przechlewo, Łukaszowi Sajnaj Z-cy Dyrektora Chojnickiego Centrum Kultury, Łukaszowi Synoradzkiemu właścicielowi CTmedia, Marcinowi Pestka z ZOM Klawkowo.

Dziękujmy za obecność wszystkim uczestnikom obchodów, z którymi mogliśmy wspólnie świętować naszą rocznicę.

Dziękujemy naszym podopieczny, pracownikom, wolontariuszom, – bez Was, bez Waszej pomocy, umiejętności, zaangażowania i wsparcia, nie osiągnęlibyśmy tak wiele.

Dziękujemy za życzenia i gratulacje jakie otrzymaliśmy z okazji Jubileuszu 30 – lecia działalności Stowarzyszenia Solidarni „PLUS” w Wandzinie.

Jeżeli zechcą Państwo podzielić się z nami swoimi wrażeniami, przeżyciami czy przemyśleniami z Jubileuszu i Konferencji, zapraszamy do kontaktu mail`owego pod adresem wandzin@wandzin.pl
Zarząd Główny Stowarzyszenia Solidarni „PLUS” w Wandzinie

                 


Zachęcamy do obejrzenia fotorelacji z obchodów Jubileuszu 30 – lecia działalności Stowarzyszenia Solidarni „PLUS” w Wandzinie

Skip to content