Ośrodek Leczenia Uzależnień od Narkotyków, Dopalaczy NFZ | Ośrodki Odwykowe dla Narkomanów Pomorskie

Kategorie
Aktualności

EKO „Szkoła Życia” w Wandzinie uczestnikiem III edycji Targów Ekonomii Społecznej w Człuchowie

 

W dniu 24 października w Człuchowie odbyły się III Targi Ekonomii Społecznej

pod hasłem „Zaufanie a edukacja i biznes w III sektorze”, 

których  organizatorem było Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno”.

W czasie trwania Targów Ekonomii Społecznej,

Przedsiębiorstwa Społeczne miały okazję

zaprezentować szerszemu gronu odbiorców

przykłady dobrych praktyk ekonomii społecznej.

 

Wśród prelegentów nie zabrakło również

reprezentantów Stowarzyszenia Solidarni „PLUS”

w Wandzinie, w osobach Donata Kuczewskiego

Przewodniczącego Zarządu Głównego oraz

Pawła Woźniakowskiego Dyrektora

EKO „Szkoły Życia” w Wandzinie.

 

Równolegle do odbywających się paneli

wykładowych, przedsiębiorstwa społeczne

eksponowały wyroby i prace artystyczne

wytworzone przez podopiecznych.

 

EKO „Szkoła Życia” w Wandzinie zaprezentowała

ekologiczne przetwory spożywcze pochodzące

z przetwórni i suszarni owoców i warzyw

oraz  drewniane wyroby rękodzielnicze, wykonane

przez osoby niepełnosprawne – uczestników

warsztatu terapii zajęciowej.

 

Kategorie
Aktualności

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące realizacji projektu: „Wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnością fizyczną…”


Wandzin 23.10.2019 r.

Zapytanie ofertowe

Zapraszamy do składania ofert, w ramach prowadzonego przez zamawiającego rozeznania rynku w projekcie „Wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnością fizyczną, z uwzględnieniem możliwości finansowania tego rozwiązania”.

1.Termin składania ofert: do dnia 04-11-2019

2.Miejsce i sposób składania ofert:

a.Ofertę należy złożyć na adres e-mail: wandzin@wandzin.pl do godz. 15:00.

b.Wszystkie oferty złożone po podanym wyżej terminie nie zostaną rozpatrzone.

c.Zapytanie ofertowe umieszczono na stronie: www.wandzin.pl

3.Przedstawiona oferta musi być sporządzona w języku polskim.

4.Zaoferowana cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie koszty, jakie poniesie Oferent w celu należytego wykonania oferty.

5.Oferent ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

6.Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

Magdalena Woźniakowska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

598323413, 661663624

7.Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawę następujących materiałów (w cenach brutto), z przeznaczeniem dla osób żyjących z niepełnosprawnością:

I) stelaż do wc z elektryczną regulacją wysokości, opcjonalnie stelaż z elektryczną regulacją wysokości z uchwytami, materiał – stal powlekana, ABS, wykończenie białe, powierzchnia łatwa do czyszczenia, regulacja wysokości elektryczna 405-805 mm, odpływ podłogowy Ø90 /Ø110, średnica przyłączy wody 1/2″, spłuczka 3 L/ 6 L.  obciążenie od 200 kg – 400 kg,

II) w komplecie wc/bidet dla niepełnosprawnych podwieszany, odpływ Ø110 mm, doprowadzenie wody Ø55 mm,

III) deska sedesowa twarda z zawiasami ze stali nierdzewnej,

IV) armatura do wc/bidetu standardowa, opcjonalnie termostatyczna, materiał profil mosiądz, wykończenie chrom, typ armatury armatura bidetowa z mieszaczem wody ciepłej izimnej, typ głowicy ceramiczna 40, montaż podtynkowy na ścianie, wąż standardowe wyposażenie – plastikowy opcjonalne wyposażenie – wąż metalowy, mocowanie słuchawki plastikowe chromowane, słuchawka materiał ABS chromowany z przyciskiem, przyłącze wody ciepłej /zimnej średnica 1/2”,

V) oparcie na deskę/plecy – w zależności od zastosowania miski wc.

VI) pneumatyczny podnośnik umywalki z zintegrowanym lustrem,

VII) umywalka z uchwytami ok. 600mm/500mm, wykończenie białe, powierzchnia łatwa do czyszczenia, regulacja wysokości pneumatyczna, otwór na baterie, dostosowany do przedstawionej oferty,

VIII) bateria umywalkowa z uchwytem wydłużonym. materiał mosiądz chromowany, głowica ceramiczna 35mm, ciśnienie 1 – 5 bar, temperatura max 80°C, przyłącze wodne G 3/8, przepływ 7 l/min, klasa przepływu A, typ stojąca, jednouchwytowa, manualna, wylewka stała.

8.Ocena oferty:

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji:

a) Zamawiający dokona oceny i wyboru wyłącznie spośród ofert nieodrzuconych.

b) Najkorzystniejsza oferta zostanie wybrana na podstawie wyrażonej punktowo oferty przy zastosowaniu następujących kryteriów:

– cena ofertowa,

– termin realizacji zamówienia

Przez kryterium „Cena ofertowa” Zamawiający rozumie określoną przez Oferenta stawkę brutto wykonania przedmiotu zamówienia.

Przez kryterium „Termin realizacji zamówienia” Zamawiający rozumie czas (dni kalendarzowe) w jakim oferent dostarczy wyposażenie do siedziby Zamawiającego.

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty kierując się punktowym systemem oceny kryteriów wg poniższego przydziału punktów (maksymalnie do uzyskania – 10):

Cena ofertowa – maksymalnie do uzyskania jest 80%,

Termin realizacji zamówienia – maksymalnie do uzyskania jest 20%.

P= C+T

Gdzie P – łączna suma punktów jakie otrzymała oferta,

Wykonawca, który zaoferował najniższą cenę ofertową otrzymuje 8 pkt. Dla pozostałych wykonawców punktacja za cenę będzie obliczana wg następującego wzoru:

C = (CN / COF ) x 8 [pkt]

gdzie:

C – oznacza punktową wartość kryterium „Cena ofertowa”

CN – najniższa cena w ofertach

COF – cena rozpatrywanej oferty

Wykonawca, który zaoferował najszybszy termin realizacji zamówienia otrzymuje 2 pkt. Dla pozostałych wykonawców punktacja za termin będzie obliczana wg następującego wzoru:

T = (TN / TOF ) x 2 [pkt]

gdzie:

T – oznacza punktową wartość kryterium „Termin realizacji zamówienia”

TN – najszybszy termin w ofertach

TOF – termin rozpatrywanej oferty

Zamawiający powiadomi o wyborze oferenta drogą e-mail.

Proszę o przedstawienie kompletnej oferty oraz uwzględnienie wszystkich elementów niezbędnych do montażu i sprawnego funkcjonowania wyposażenia. Jeśli nie są one standardowo w komplecie wyposażenia, proszę o ich uwzględnienie w ofercie.

Proszę również o podanie daty realizacji ewentualnego zamówienia.

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Button_Widget”][/siteorigin_widget]
Kategorie
Aktualności

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wspiera realizację szkoleń z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej

Ochotnicza Straż Pożarna w Wandzinie w partnerstwie z Ośrodkiem Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni „PLUS” EKO „Szkoła Życia” w Wandzinie rozpoczynają realizację szkoleń z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.

Realizacja szkoleń odbywa się w ramach rządowego programu pn. „Dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w 2019” – Priorytet IV – „Propagowanie zasad udzielania pierwszej pomocy”, który współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 

Adresatami szkoleń jest kadra i podopieczni Stowarzyszenia Solidarni „PLUS” w Wandzinie. Szkolenia prowadzone są przez wykwalifikowanych instruktorów pierwszej pomocy i ratowników medycznych, posiadających wieloletnie doświadczenie zawodowe w tej sferze medycznej.

Tematem przewodnim szkoleń jest nabycie umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, w tym podniesienie poziomu wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku, urazu, krwotoku, zakrztuszenia oraz w celu ochrony życia lub zdrowia poszkodowanego, a także zminimalizowania niekorzystnych następstw, zanim możliwe będzie udzielenie specjalistycznej pomocy medycznej. Program ćwiczeń obejmuje wykład połączony z pokazem oraz praktyczne ćwiczenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. 

Zagadnienia programowe szkoleń obejmują w szczególności: ocenę miejsca zdarzenia – wypadku, wzywanie pogotowia ratunkowego – numery alarmowe, korzystanie ze środków ochrony osobistej, resuscytację krążeniowo-oddechową dziecka i osoby dorosłej, zadławienie dzieci i dorosłych – algorytm postępowania, postępowanie w przypadku masywnych krwotoków, postępowanie we wstrząsie uczuleniowym, postępowanie z osobą nieprzytomną – pozycja bezpieczna, bandażowanie i opatrywanie ran, unieruchamianie kończyn w przypadku zwichnięć lub złamań, postępowanie przy urazie kręgosłupa i zabezpieczenie poszkodowanego, psychologiczne aspekty wsparcia poszkodowanego.

Poza modułem szkoleniowym Ochotnicza Straż Pożarna w Wandzinie w ramach realizacji zadania nabyła profesjonalny zestaw instruktażowy KPPI do prowadzenia szkoleń z zakresu pierwszej pomocy, a w jego skład wchodzą następujące urządzenia: fantom szkoleniowym, defibrylator treningowy, kamizelki do ćwiczeń zadławień.   


Dzięki realizacji zajęć uczestnicy szkolenia nabywają niezbędną wiedzę i umiejętności, konieczne w przypadku udzielania pierwszej pomocy, a jednocześnie pewność, że potrafią ratować zdrowie i najcenniejszą wartość jaką  jest życie ludzkie!.


Kategorie
Aktualności

EKO „Szkoła Życia” w Wandzinie laureatem konkursu „Orły Medycyny 2019”

Ośrodek Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni „PLUS” EKO „Szkoła Życia” w Wandzinie został laureatem tegorocznego konkursu „Orły Medycyny”.

„Orły Medycyny” to prestiżowa nagroda, którą mogą się poszczycić najlepsze placówki medyczne, docenione pozytywnymi opiniami wyrażonymi przez Pacjentów.

Konkurs „Orły Medycyny” ma charakter ogólnopolski, wyróżniający liderów na rynku medycznym, którzy realizują innowacyjne programy zdrowotne, stawiają na ciągły rozwój swoich kwalifikacji i kompetencji oraz doskonalą jakość oferowanych usług medycznych dostosowanych do wymagań swoich Pacjentów.

Dziękujemy Wszystkim, którzy przyczynili się do Naszego sukcesu.

  

Kategorie
Aktualności

Nowa inicjatywa na rzecz ochrony różnorodności biologicznej – Bydło rasy Polskie Czerwone

Ośrodek Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni „PLUS” EKO „Szkoła Życia” w Wandzinie realizuje nową inicjatywę ekologiczną na rzecz ochrony różnorodności biologicznej w postaci hodowli bydła rasy Polskie Czerwone. Nowy program na rzecz ochrony różnorodności biologicznej zagrożonych ras polskich zwierząt jest kontynuacją strategii jaką Ośrodek w Wandzinie realizuje od ponad 20 lat. Dotychczas EKO „Szkoła Życia” w Wandzinie zaangażowana była na rzecz ochrony gatunkowej kurki zielononóżki kuropatwianej, królika popielniańskiego białego i konika polskiego. 

Bydło rasy Polskie Czerwone na pastwisku w Wandzinie


Bydło Polskie Czerwone jest jedną z nielicznych autochtonicznych ras europejskiego bydła czerwonego. Odznacza się ono właściwościami cechującymi populacje autochtoniczne, takimi jak: duża odporność i zdrowotność, długowieczność, bardzo dobra płodność, lekkie porody, duża żywotność cieląt i łatwość ich odchowu, a także wysoka wartość biologiczna mleka. Istotne znaczenie ma też doskonałe przystosowanie tego bydła do trudnych warunków środowiska, niewybredność w doborze pasz, zdolność do ograniczania wydajności umożliwiająca przetrwanie sezonowych niedoborów paszowych, jak też dość szybkie regenerowanie utraconej kondycji. Wśród cech budowy należy wyróżnić silne nogi i twarde, mocne racice. Cechy te powodują, że bydło tej rasy jest dobrze przystosowane do podgórskich i górskich warunków bytowania i produkcji. Ponadto wyróżnia się ważnymi jakościowo cechami mleka: wysoką zawartością białka, tłuszczu i suchej masy, wysoką wartością biologiczną oraz dużą przydatnością do celów serowarskich. 
Wartościowe cechy bydła Polskiego Czerwonego są związane z założeniami genetycznymi ich protoplastów i stanowią, między innymi, o dużej wartości tego bydła dla zachowania bioróżnorodności gatunku. Konieczność ochrony zasobów genetycznych tej rodzimej rasy wynika również z jej wartości dla narodowej kultury rolniczej; stanowi ona cenny materiał dla rolnictwa ekologicznego, nie tylko w znaczeniu biologicznym, ale także krajobrazowym i etnograficznym.

Bydło rasy Polskie Czerwone na pastwisku w Wandzinie

Bydło Polskie Czerwone wywodzi się od małego dzikiego bydła brachycerycznego (krótkorogiego), żyjącego we wschodniej części Europy Środkowej i w Skandynawii. Rozprzestrzenianie się bydła o umaszczeniu czerwonym, z różnymi odcieniami tej barwy na tereny polskie można wiązać z ruchami ludnościowymi, jakie miały miejsce na początku XVI wieku. W 1894 r. powstał pierwszy Związek Hodowców Bydła Czerwonego przy Małopolskim Towarzystwie Rolniczym. W 1901 r. L. Adametz opisał po raz pierwszy rasę polską czerwoną, a w 1906 r. wprowadzono urzędową ocenę mleczności krów. W 1913 roku wydano księgę rodowodową tej rasy. W latach 1906 – 1913 średnia wydajność krów polskich czerwonych wahała się w granicach 1888 – 3349 kg mleka.
W okresie międzywojennym polskie bydło czerwone stanowiło 25% krajowej populacji bydła. Wyróżniano wówczas 3 odmiany tej rasy: podgórską, dolinową i śląską. Po II wojnie światowej, jeszcze pod koniec lat sześćdziesiątych, było w Polsce około 2 mln bydła czerwonego, co stanowiło 18% pogłowia. Od 1959 r. było ono krzyżowane z buhajami rasy duńskiej czerwonej (w Polsce południowej dopiero od 1964 r.), a w siemiatyckim, kieleckim i nowosądeckim także z rasą Jersey, choć na dużo mniejszą skalę. W roku 1969 władze administracyjne kierujące hodowlą zadecydowały o przeznaczeniu większości obszarów zasiedlonych przez polskie bydło czerwone pod hodowlę rasy czarno-białej i czerwono-białej. Oznaczało to kres pracy hodowlanej nad bydłem polskim czerwonym w sektorze państwowym i indywidualnym. W 1973 r. ograniczono rejonizację rasy polskiej czerwonej jedynie do 3 powiatów ówczesnego woj. krakowskiego. Wówczas hodowcy z Małopolski zakupili spoza rejonu 100 krów matek buhajów, co umożliwiło wyprowadzenie nowych, cennych linii buhajów i zapewniło zachowanie różnorodności genetycznej w tej, już wtedy nielicznej, populacji zarodowej. Pod koniec 1975 r. na terenie ówczesnego woj. nowosądeckiego udało się utworzyć rejon zachowawczy hodowli bydła polskiego czerwonego, obejmujący ok. 55 tys. krów. Rolnicy, utrzymujący wyłącznie krowy tej rasy otrzymywali dotację równoważącą 100 l mleka od sztuki rocznie, mieli zapewnione bezpłatne usługi inseminacyjne (lub krycie naturalne) oraz bezpłatną ocenę użytkowości. Działania te zapewniły ciągłość pracy hodowlanej w najtrudniejszym dla tej rasy okresie. W 1982 r. wraz ze zniesieniem rejonizacji ras uległ likwidacji rejon zachowawczy hodowli bydła polskiego czerwonego oraz zniesiona zostały wszystkie formy pomocy dla hodowców bydła tej rasy. Spowodowało to dalszy spadek liczebności populacji tego bydła w wyniku wypierania go przez bardziej wydajne rasy oraz krzyżowania uszlachetniającego z importowanym bydłem czerwonym, głównie rasy Angler.
Źródło: www.bioroznorodnosc.izoo.krakow.pl
Skip to content