Ośrodek Leczenia Uzależnień od Narkotyków, Dopalaczy NFZ | Ośrodki Odwykowe dla Narkomanów Pomorskie

Kategorie
Aktualności

Zapytanie ofertowe

Zaproszenie do składania ofert na realizację usługi obejmującej noclegi, wyżywienie i wynajem sali szkoleniowej podczas spotkania edukacyjno-szkoleniowego w ramach realizacji projektu „Wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnością fizyczną, z uwzględnieniem możliwości finansowania tego rozwiązania”

 

Wandzin 27.03.2023 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE 01/2023

Zapraszamy do składania ofert na realizację usługi obejmujące noclegi, wyżywienie i wynajem Sali szkoleniowej podczas spotkania edukacyjno-szkoleniowego w ramach projektu „Wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnością fizyczną,
z uwzględnieniem możliwości finansowania tego rozwiązania”, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

 

 1. Termin, miejsce i forma składania ofert:
 2. a) Termin składania ofert: 03.04.2023 r. – za datę złożenia uznaje się datę wpływu oferty do Zamawiającego.
 1. b) Miejsce składania ofert: Stowarzyszenie Solidarni „PLUS”, Wandzin 1, 77-300 Człuchów.
 2. c) Forma składania ofert: Ofertę stanowiącą odpowiedź na Zapytanie należy złożyć w jednej z dwóch podanych niżej form:

 

 1. mailowo, na adres poczty elektronicznej: projekty@wandzin.pl

lub

 1. za pomocą systemu Baza Konkurencyjności (dalej: Baza Konkurencyjności) https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ poprzez zakładkę „OFERTY” dostępną w karcie Zapytania ofertowego (ogłoszenia).
 1. Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

Małgorzata Pluto – Prondzińska

Anna Brudnicka

tel. 59 832 34 13

e-mail: projekty@wandzin.pl

 

 1. Skrócony opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi obejmującej nocleg, wyżywienie i wynajem sali szkoleniowej podczas spotkania edukacyjno-szkoleniowego dla maksymalnie 25 uczestników. Planuje się organizację czterech, 2 dniowych spotkań edukacyjno-szkoleniowych w terminie maj (dwa spotkania), czerwiec (jedno spotkanie) i wrzesień (jedno spotkanie) w roku kalendarzowym 2023.

 

 1. Termin realizacji: Maj 2023-wrzesień 2023 r. – maj: dwa spotkania, czerwiec: jedno spotkanie, wrzesień: jedno spotkanie (łącznie: 4 2-dniowe spotkania szkoleniowe).

 

 1. Kryteria oceny i sposób przyznawania punktacji: Cena 100%.

 

 1. Miejsce realizacji: Obszar Metropolitalny Gdynia lub Gdańsk lub Sopot.
 2. O wyborze oferenta uczestnicy zostaną powiadomieni telefonicznie.
 3. Informacje dodatkowe:
 4. a) W przypadkach, gdy okaże się to niezbędne, Zamawiający ma prawo jednokrotnie zwrócić się do oferenta z prośbą o uzupełnienie złożonej oferty. Zamawiający ma również prawo do samodzielnego korygowania omyłek oczywistych.
 5. b) Zamawiający zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu składania ofert oraz unieważnienia zapytania bez podania przyczyny oraz bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
 6. c) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść zapytania ofertowego. Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian.
 7. d) Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów stają się integralną częścią zapytania ofertowego i będą wiążące przy składaniu ofert. Wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego oraz Oferentów odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi. W takim przypadku każdy z oferentów będzie miał prawo do uaktualnienia już złożonej oferty i zostanie o tym fakcie poinformowany. Nie dotyczy to nieistotnych korekt w treści zapytania ofertowego.
 8. e) Wykonawca zostanie poinformowany telefonicznie o terminie i miejscu podpisania umowy.
 9. f) Zamawiający może odstąpić od podpisania umowy bez podania przyczyny.

Lista dokumentów wymaganych od Oferenta:

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego – Wzór formularza oferty – (do pobrania poniżej).

 

Klauzula informacyjna

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Stowarzyszenia Solidarni „PLUS” do zawarcia umowy. Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Niniejsze zapytanie nie stanowi podstawy do roszczeń dotyczących zawarcia umowy. Niniejsze zapytanie ofertowe nie dotyczy postępowania prowadzonego w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

Do pobrania:

Załącznik nr 1 – wzór formularza ofertowego

Kategorie
Aktualności

Projekt pn. „Z EKOlogią za pan brat! – edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży w EKO „Szkole Życia” w Wandzinie”

Projekt pn. "Z EKOlogią za pan brat! - edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży w EKO "Szkole Życia" w Wandzinie"

Wandzin 26.10.2022 r.

Sprawozdanie z realizacji zadania edukacyjnego

Ośrodek Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni „PLUS” EKO „Szkoła Życia”
w Wandzinie zakończył realizację projektu pn.: „Z EKOlogią za pan brat! – edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży w EKO „Szkole Życia” w Wandzinie”, umowa
nr WFOŚ/D/874/7984/2021 z dnia 02.11.2021 r.

Efektem ekologicznym realizowanego projektu jest oddziaływanie na świadomość ludzi, zarówno dorosłych jak i dzieci i młodzież. Jest to więc efekt niewymierny, będący procesem długotrwałym i wielokierunkowym. Stan Naszego środowiska w przyszłości zależy właśnie od nich. Dlatego Ośrodek w Wandzinie prowadząc edukację ekologiczną wpływa na wychowanie proekologiczne dzieci i młodzieży a także na zmianę postawy dorosłych i ich zapatrywanie na ochronę środowiska i jego bioróżnorodność.

Wszystkie podjęte w trakcie realizacji zadania działania składają się na program edukacyjny, który służy i będzie służyć zwiększeniu świadomości dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie zachowania bioróżnorodności, konieczności ochrony unikalnych stanowisk cennych okazów flory i fauny, programów reintrodukcji rodzimych gatunków.

Efektem rzeczowym realizacji zadania jest zakup i montaż tablic informacyjnych (13 sztuk), druk broszury (1.000 szt.) stanowiący wkład własny Wnioskodawcy oraz opracowanie i udostępnienie na stronie internetowej Ośrodka materiałów dydaktycznych do przeprowadzenia zajęć przyrodniczych. a następnie rozesłanie ich do okolicznych szkół w województwie pomorskim drogą elektroniczną.

W trakcie realizacji projektu na terenie ścieżki edukacyjnej znajdującej się na terenie Ośrodka oraz wzdłuż jeziora Wandzinek zostały zamontowane tablice informacyjne. Wydrukowano także broszurki. Jej zawartość jest ściśle związana z tematyką ścieżki edukacyjno-ekologicznej. Efektem realizacji projektu jest także pakiet materiałów dydaktycznych służących do edukacji ekologicznej.  Materiały powstały pod nadzorem grona pedagogicznego. Pakiety materiałów dydaktycznych zostały rozesłane w formie elektronicznej do okolicznych szkół w województwie pomorskim, w powiatach: człuchowskim i chojnickim. Broszurki rozesłaliśmy pocztą tradycyjną.

Informacja o kampanii zamieszczona została na stronie internetowej Ośrodka Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni „PLUS” EKO „Szkoła Życia” w Wandzinie: www.wandzin.pl.

Koszt kwalifikowany przedsięwzięcia wyniósł ogółem 32.000 zł.

Dotacja z WFOŚiGW w Gdańsku wyniosła 30.000 zł, a kwota 2.000 zł została przekazana ze środków własnych Ośrodka.

Kategorie
Aktualności

Oferta pracy

Oferta pracy

 

Stowarzyszenie Solidarni „PLUS” szuka chętnej osoby na stanowisko Asystentka/Asystent w mieszkaniu wspomaganym, w projekcie „Wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnością fizyczną, z uwzględnieniem możliwości finansowania tego rozwiązania”, finansowanego ze środków POWER EFS i realizowanego przez Województwo Pomorskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Towarzystwo Wspierania Potrzebujących „Przystań”, oraz Stowarzyszenie Solidarni „PLUS”.

 

Praca Asystentki/Asystenta będzie mieć charakter bezpośredni i wspierający niepełnosprawną ruchowo osobę korzystającą z mieszkania wspomaganego znajdującego się na terenie miejscowości Barkowo, gmina Człuchów, powiat człuchowski.

Minimalne wymagania:

 • ukończony kurs przygotowujący do pracy z osobami niepełnosprawnymi i starszymi;

lub

 • kurs opiekuna osób niepełnosprawnych;

lub

 • kurs Opiekuna Środowiskowego;

lub

 • kurs Asystenta Osobistego;

lub

 • wykształcenie Asystenta Osoby Niepełnosprawnej (zgodne z Rozporządzeniem MEN z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: asystent osoby niepełnosprawnej, Dz.U. 2012 poz. 184, z późn. zm.).

Mile widziane (nieobowiązkowe): wykształcenie wyższe kierunkowe – pedagogika, psychologia, socjologia itp. + minimum 2 lata doświadczenia w pracy z osobami wykluczonymi społecznie.

 

Zakres obowiązków:

 • bezpośrednie asystowanie mieszkańcowi w czynnościach dnia codziennego;
 • asystowanie w trakcie wizyt lekarskich (możliwe, że również poza teren Gminy Człuchów), rehabilitacji itp.;
 • monitorowanie użytkowania mieszkania zgodnie z Porozumieniem;
 • bieżące monitorowanie poziomu funkcjonowania społecznego mieszkańca i reagowanie w sytuacji pogorszenia jego stanu zdrowia;
 • bieżące wypełnianie Karty Pracy z klientem;
 • wsparcie w organizacji usług (pełen katalog usług do wglądu u osób odpowiedzialnych za rekrutację);
 • współpraca i wspieranie mieszkańców w rozwiązywaniu ich problemów, w szczególności udzielanie pomocy i wskazywanie sposobów załatwiania bieżących spraw codziennych, osobistych i urzędowych;
 • wspieranie mieszkańca w realizacji Porozumienia oraz współpraca z osobą koordynującą zadanie przy dokonywaniu oceny realizacji Porozumienia;
 • współpraca z rodziną mieszkańca i środowiskiem lokalnym, opiekunem prawnym, kuratorem itp.;
 • poddawanie się regularnie superwizji.

Lokalizacja mieszkania wspomaganego: Barkowo, gmina Człuchów, powiat człuchowski.

Osoby zainteresowane prosimy o wysłanie CV na adres: projekty@wandzin.pl.

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Stowarzyszenie Solidarni „PLUS” z siedzibą: Wandzin, 77-300 Człuchów , zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

Kategorie
Aktualności

EKO „Szkoła Życia” w Wandzinie laureatem konkursu „Bezpieczna Żywność 2022”

Miło nam poinformować, że w konkursie Federacji Polskich Banków Żywności „Bezpieczna Żywność 2022” otrzymaliśmy wsparcie w postaci urządzenia AGD w rodzaju Mikrofalówki.

Dzięki otrzymanej lodówce/mikrofalówce/wsparciu finansowym uda nam się zwiększyć ilość ratowanej żywności. Dzięki temu więcej osób w potrzebie otrzyma pomoc żywnościową.

🧡 Organizatorem konkursu była Federacja Polskich Banków Żywności, a partnerami wspierającymi konkurs: Auchan, Bank Żywności w Olsztynie, Grupa Amica, Cellnex Foundation, McCormick Polska S.A., The Global FoodBanking Network, SGS Polska oraz Everli.

Kategorie
Aktualności

„W kierunku zmiany – działania wspierające osoby uzależnione od środków psychoaktywnych w utrzymaniu abstynencji”

Rozpoczynamy realizację projektu pn.: „W kierunku zmiany – działania wspierające osoby uzależnione od środków psychoaktywnych w utrzymaniu abstynencji”

Projekt realizowany będzie na terenie Ośrodka Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni „PLUS” EKO „Szkoła Życia” w Wandzinie.

W ramach realizacji zadania planujemy następujące działania:

 • WTA – „Wandziński Teatr Amatorski” – organizacja warsztatów teatralnych, które poprowadzi wykwalifikowany instruktor. Celem zajęć będzie poznanie przez uczestników swoich mocnych i słabych stron, uczenie się komunikacji i nawiązywanie relacji z innymi, nauka pracy w grupie oraz radzenie sobie z emocjami i nauka ich wyrażania.
 • Alternatywna forma spędzania wolnego czasu „Ruch to zdrowie” – organizacja zajęć sportowych i innych aktywności na świeżym powietrzu. Ich celem będzie zarówno większa integracja społeczności Ośrodka, jak również promocja aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia.

Projekt realizowany będzie do dnia 30 listopada 2022 r.

Dofinansowany został przez Zarząd Województwa Pomorskiego

 

Kategorie
Aktualności

”Aktywni – działania wspierające osoby niepełnosprawne w samodzielnym funkcjonowaniu”

Rozpoczynamy realizację projektu pn. ”Aktywni – działania wspierające osoby niepełnosprawne w samodzielnym funkcjonowaniu”

Na terenie Ośrodka Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni „PLUS” EKO „Szkoła Życia” w Wandzinie rozpoczynamy realizację kolejnego projektu. Tym razem wsparcie kierujemy do osób z niepełnosprawnością.

Zaplanowane działania będą miały na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie przez uczestników umiejętności, które są niezbędne do samodzielnego funkcjonowania. Zaplanowane działania będą miały charakter warsztatowy co pozwoli na integrację, aktywizację i zwiększenie zaangażowania uczestników:

 • plenery aktywizujące – zajęcia na świeżym powietrzu, których uczestnicy wezmą udział w aktywnościach wymagających zaangażowania fizycznego: przejażdżki rikszą, animacja, gry i zabawy manualne;
 • warsztaty muzyczne „Zagrajmy sobie” – zabawy z dźwiękiem służące zmniejszeniu napięcia psychoruchowego, poziomu lęku, pobudzenie ekspresji własnych uczuć i przeżyć;
 • warsztaty kulinarne „Pracownia smaku” – zajęcia poprowadzone będą przez dietetyka Ich celem będzie nauka pracy w grupie, nawiązywanie i podtrzymywanie relacji, a wykonywane czynności związane z praca w kuchni rozwijać będzie zdolności manualne uczestników;
 • warsztaty kreatywne „Warsztatownia” – w ramach tego zadania odbędzie się cykl warsztatów m.in.: plastyczne, florystyczne, robótki ręczne, praca z drewnem itp.

Projekt realizowany będzie do dnia 31 października 2022 r.

Dofinansowany został przez Zarząd Województwa Pomorskiego ze środków

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Kategorie
Aktualności

”Przeciw wykluczeniu – postrehabilitacyjne wsparcie dla osób bezdomnych, uzależnionych, w tym żyjących z HIV/AIDS”

Zaczynamy realizację projektu pn.: ”Przeciw wykluczeniu – postrehabilitacyjne wsparcie dla osób bezdomnych, uzależnionych, w tym żyjących z HIV/AIDS”.

Będzie on realizowany na terenie Ośrodka Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni „PLUS” EKO „Szkoła Życia” w Wandzinie.

Celem programu jest prowadzenie działań aktywizujących poprzez inicjowanie działań samopomocowych i utrzymujących zmianę skierowanych do osób znajdujących się w kryzysie bezdomności, uzależnionych, w tym żyjących z HIV/AIDS poprzez świadczenie wsparcia w procesie wychodzenia z bezdomności w lokalach readaptacyjnych, w tym do prowadzenia samodzielnego życia lub wspomagania w codziennym funkcjonowaniu.

Projekt realizowany będzie do dnia 31 grudnia 2022 r.

Dofinansowany został przez Wojewodę Pomorskiego

Kategorie
Aktualności

Stowarzyszenie Solidarni „PLUS” uczestnikiem „Przystanku RÓWNOŚĆ” w Gdańsku

 

Stowarzyszenie Solidarni „PLUS” w Wandzinie w dniu 30 lipca 2022 r. wzięło

udział w „Przystanku RÓWNOŚĆ”, zorganizowanego w ramach odbywającego się

Jarmarku Św. Dominika w Gdańsku.

„Przystanek RÓWNOŚĆ” to inicjatywa mająca

na celu propagowanie idei równości,

solidarności, wzajemnego szacunku

i zapobiegania dyskryminacji.

Na „Przystanku RÓWNOŚĆ” swoją działalność

prezentowały podmioty ekonomii społecznej

z województwa pomorskiego.

Stoisko EKO „Szkoły Życia” w Wandzinie

obfitowało w prace artystyczne

i rękodzielnicze wykonane przez

osoby niepełnosprawne w ramach działalności

warsztatu terapii zajęciowej.

Nasze stoisko odwiedzili m.in.:

Aleksandra Dulkiewicz – Prezydent Miasta Gdańsk,

Paweł Orłowski – Wiceprezes Międzynarodowych

Targów Gdańskich S.A.,

Piotr Adamowicz – Poseł na Sejm RP,

oraz Andrzej Kowalczys – Pełnomocnik Marszałka

Województwa Pomorskiego ds. NGO`s.

Stoiska Pomorskiej Ekonomii Społecznej realizowane były w ramach projektu pn. „Pomorski system

przedsiębiorczości społecznej: koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie pomorskim

na lata 2019-2022″ współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Kategorie
Aktualności

Rozpoczynamy realizację projektu pn. ”Aktywni – działania wspierające osoby niepełnosprawne w samodzielnym funkcjonowaniu”

Rozpoczynamy realizację projektu pn. ”Aktywni – działania wspierające osoby niepełnosprawne w samodzielnym funkcjonowaniu”


Na terenie Ośrodka Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni „PLUS” EKO „Szkoła Życia” w Wandzinie rozpoczynamy realizację kolejnego projektu. Tym razem wsparcie kierujemy do osób z niepełnosprawnością.

Zaplanowane działania będą miały na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie przez uczestników umiejętności, które są niezbędne do samodzielnego funkcjonowania. Zaplanowane działania będą miały charakter warsztatowy co pozwoli na integrację, aktywizację i zwiększenie zaangażowania uczestników:

 • plenery aktywizujące – zajęcia na świeżym powietrzu, których uczestnicy wezmą udział w aktywnościach wymagających zaangażowania fizycznego: przejażdżki rikszą, animacja, gry i zabawy manualne;
 • warsztaty muzyczne „Zagrajmy sobie” – zabawy z dźwiękiem służące zmniejszeniu napięcia psychoruchowego, poziomu lęku, pobudzenie ekspresji własnych uczuć i przeżyć;
 • warsztaty kulinarne „Pracownia smaku” – zajęcia poprowadzone będą przez dietetyka Ich celem będzie nauka pracy w grupie, nawiązywanie i podtrzymywanie relacji, a wykonywane czynności związane z praca w kuchni rozwijać będzie zdolności manualne uczestników;
 • warsztaty kreatywne „Warsztatownia” – w ramach tego zadania odbędzie się cykl warsztatów m.in.: plastyczne, florystyczne, robótki ręczne, praca z drewnem itp.


Projekt realizowany będzie do dnia 31 października 2022 r.

Dofinansowany został przez Zarząd Województwa Pomorskiego ze środków

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 36.375 zł

Łączna wartość projektu to 37.255 zł


Kategorie
Aktualności

Rozpoczynamy realizację projektu pn.: „W kierunku zmiany – działania wspierające osoby uzależnione od środków psychoaktywnych w utrzymaniu abstynencji”

Rozpoczynamy realizację projektu pn.: „W kierunku zmiany – działania wspierające osoby uzależnione od środków psychoaktywnych w utrzymaniu abstynencji”


Projekt realizowany będzie na terenie Ośrodka Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni „PLUS” EKO „Szkoła Życia” w Wandzinie.

W ramach realizacji zadania planujemy następujące działania:

 • WTA – „Wandziński Teatr Amatorski” – organizacja warsztatów teatralnych, które poprowadzi wykwalifikowany instruktor. Celem zajęć będzie poznanie przez uczestników swoich mocnych i słabych stron, uczenie się komunikacji i nawiązywanie relacji z innymi, nauka pracy w grupie oraz radzenie sobie z emocjami i nauka ich wyrażania.

 • Alternatywna forma spędzania wolnego czasu „Ruch to zdrowie” – organizacja zajęć sportowych i innych aktywności na świeżym powietrzu. Ich celem będzie zarówno większa integracja społeczności Ośrodka, jak również promocja aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia.


Projekt realizowany będzie do dnia 30 listopada 2022 r.

Dofinansowany został przez Zarząd Województwa Pomorskiego w wysokości 10.000 zł.

Łączna wartość projektu to 10.700 zł.


Skip to content