Ośrodek Leczenia Uzależnień od Narkotyków, Dopalaczy NFZ | Ośrodki Odwykowe dla Narkomanów Pomorskie

Kategorie
Aktualności

PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ i HIV/AIDS

Ośrodek Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni „PLUS” EKO „Szkoła Życia” w Wandzinie realizuje program profilaktyczny zapobiegania uzależnieniom oraz HIV/AIDS.

Program profilaktyczny podzielony jest na dwie części:

 1. Spotkania profilaktyczne dla młodzieży
 2. Szkolenia dla grup zawodowych, rodziców/opiekunów
 • Spotkania profilaktyczne

Adresaci: młodzież szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z województwa pomorskiego

Głównym celem spotkań jest zapobieganie przedwczesnemu używaniu środków psychoaktywnych, rozwijaniu się uzależnień behawioralnych oraz promowanie postawy życia w trzeźwości.

 • Szkolenia dla grup zawodowych, rodziców/opiekunów

Adresaci: pracownicy placówek opiekuńczych, domów pomocy społecznej, kuratorzy sądowi: zawodowi i społeczni, pracownicy instytucji opieki społecznej (GOPS, MOPS, PCPR, itp.), pracownicy lecznictwa odwykowego, służby medyczne (np. pielęgniarki, lekarze, sanitariusze)

Główny celem szkoleń jest przygotowanie grup zawodowych do świadomego kierowania swoimi działaniami prowadzącymi do pozytywnej zmiany postaw młodzieży oraz osób dorosłych wobec uzależnień.

Kategorie
Aktualności

Projekt wdrożenia „Elektronicznej Dokumentacji Medycznej”

Ośrodek Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni „PLUS” EKO „Szkoła Życia” w Wandzinie w kwietniu bieżącego roku rozpoczął realizację dużego projektu informatycznego polegającego na budowie infrastruktury teleinformatycznej oraz wdrożenia oprogramowania medycznego spełniającego wymagania Ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 roku O systemie informacji w ochronie zdrowia oraz innych przepisów szczegółowych.

Zakres rzeczowy projektu zakłada:

 • budowę od podstaw strukturalnej światłowodowej sieci teleinformatycznej,
 • wdrożenie oprogramowania medycznego,
 • wymianę sprzętu komputerowego na kompatybilny z oprogramowaniem medycznym,
 • instalację serwera, urządzeń komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej oraz urządzeń archiwizujących, chroniących i zabezpieczających transmisję danych.
 • uzupełnieniem technicznym dla realizowanego projektu jest budowa monitoringu w Oddziale Opiekuńczo – Leczniczym.

Zastosowane technologie, urządzenia i oprogramowanie do realizacji projektu posiadają akredytację instytucji odpowiedzialnych za finansowanie oraz nadzór nad udzielaniem świadczeń zdrowotnych, tj. Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Cyfryzacji, Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Kategorie
Aktualności

Stowarzyszenie Solidarni „PLUS” realizuje nowy projekt!

Województwo Pomorskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Solidarni „PLUS” w Wandzinie oraz Towarzystwem Wspierania Potrzebujących „Przystań”, realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich p.n.Wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnością fizyczną, z uwzględnieniem możliwości finansowania tego rozwiązania”.

Celem projektu jest wypracowanie rozwiązań umożliwiających niezależne życie osobom z niepełnosprawnością fizyczną, zgodnie z ideą przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie lokalnych społeczności.

Projekt realizowany jest w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2021 r., zgodnie z „Ogólnoeuropejskimi wytycznymi dotyczącymi przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie lokalnych społeczności”. W ramach projektu opracowany zostanie jeden standard mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnością fizyczną (uwzględniający specyficzne potrzeby i możliwości tych osób), który następnie zostanie wdrożony w 5 gminach na terenie województwa pomorskiego. Po zakończeniu etapu wdrażania standardu opracowane zostaną rekomendacje i przeprowadzone będą spotkania edukacyjno-szkoleniowe dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych ze wszystkich województw w zakresie stosowania opracowanego i wdrożonego standardu mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnością fizyczną.

Planowane efekty projektu:

 1. Powstanie mieszkań wspomaganych dla osób z niepełnosprawnością fizyczną w 5 gminach na terenie województwa pomorskiego.
 2. Wzrost jakości usług realizowanych na rzecz osób z niepełnosprawnością fizyczną w środowisku lokalnym.
 3. Zapewnienie opieki w środowisku lokalnym osobom zagrożonym koniecznością umieszczenia w całodobowych formach opieki instytucjonalnej.
 4. Rozwoju form mieszkalnictwa wspomaganego na terenie województwa, jak również na terenie kraju.

Wartość projektu wynosi: 10 175 999,99 zł, w tym wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 8 576 332,79 zł.

HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKT

Skip to content