Ośrodek Leczenia Uzależnień od Narkotyków, Dopalaczy NFZ | Ośrodki Odwykowe dla Narkomanów Pomorskie

Darczyńczy i sponsorzy

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, dlatego każda osoba fizyczna (podatnik PIT) oraz osoba prawna (podatnik CIT) może przekazać na stowarzyszenie darowiznę i odliczyć ją od podatku.

Przekazane darowizny można odliczać od dochodu. Dla osób fizycznych wysokość odliczenia wynosi do 6%, a dla osób prawnych do 10% rocznego dochodu (podstawa prawna ustawa o podatku dochodowym art. 26, ust. 1, pkt. 9 oraz art.18, ust.1, pkt.1).

Każda osoba fizyczna (podatnik PIT), która przekaże darowiznę na cele charytatywne może odliczyć ją od dochodu w zeznaniu podatkowym na koniec roku podatkowego.
Łączna kwota odliczeń z tego tytułu nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6% dochodu. Odliczenia dokonuje się wpisując w deklarację roczną kwotę dokonywanych odliczeń. Szczegóły wszelkich odliczeń umieszcza się w załączniku PIT/0.
Podać należy:

  • kwotę przekazanej darowizny,
  • kwotę dokonanego odliczenia,
  • dane pozwalające na identyfikację obdarowanego, w szczególności jego nazwę i adres.

Do wykazania darowizny wystarczy dowód wpłaty na rachunek obdarowanego. 
Dodatkowo, organizacja może wystawić na prośbę darczyńcy oświadczenie o otrzymaniu środków, jednak nie jest to konieczne.
Darowizna powinna zostać przekazana na następujące konto:

Ośrodek Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni „PLUS” EKO „Szkoła Życia” w Wandzinie
Wandzin, 77 – 300 Człuchów
Nr konta: 61 1240 3796 1111 0011 0191 7792
Bank Pekao S.A. I Oddział w Człuchowie
Tytuł przelewu: Darowizna na cele statutowe.

Podstawa prawna: art. 26, ust.1, punkt 9 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dn. 26.07.1991 r. z późniejszymi zmianami.

Każdy podatnik CIT może odliczyć wydatki z tytułu darowizn na rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które będą stanowić nie więcej niż 10% dochodu.
Darowiznę pieniężną lub rzeczową odlicza się od dochodu w załączniku CIT-D.
Odliczenie dokonywane jest na podstawie dowodu wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego.
W przypadku przekazania darowizny rzeczowej innej niż pieniężna odliczenie dokonywane jest na podstawie dokumentu, z którego wynika wartość tej darowizny, oraz oświadczenia obdarowanego o jej przyjęciu.
Darowizna pieniężna powinna zostać przekazana na następujące konto:

Ośrodek Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni „PLUS” EKO „Szkoła Życia” w Wandzinie
Wandzin, 77 – 300 Człuchów
Nr konta: 61 1240 3796 1111 0011 0191 7792
Bank Pekao S.A. I Oddział w Człuchowie
Tytuł przelewu: Darowizna na cele statutowe

Wspierają nas

Skip to content