Ośrodek Leczenia Uzależnień od Narkotyków, Dopalaczy NFZ | Ośrodki Odwykowe dla Narkomanów Pomorskie

Kategorie
Aktualności

Projekt pn. „Z EKOlogią za pan brat! – edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży w EKO „Szkole Życia” w Wandzinie”

Projekt pn. "Z EKOlogią za pan brat! - edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży w EKO "Szkole Życia" w Wandzinie"

Wandzin 26.10.2022 r.

Sprawozdanie z realizacji zadania edukacyjnego

Ośrodek Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni „PLUS” EKO „Szkoła Życia”
w Wandzinie zakończył realizację projektu pn.: „Z EKOlogią za pan brat! – edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży w EKO „Szkole Życia” w Wandzinie”, umowa
nr WFOŚ/D/874/7984/2021 z dnia 02.11.2021 r.

Efektem ekologicznym realizowanego projektu jest oddziaływanie na świadomość ludzi, zarówno dorosłych jak i dzieci i młodzież. Jest to więc efekt niewymierny, będący procesem długotrwałym i wielokierunkowym. Stan Naszego środowiska w przyszłości zależy właśnie od nich. Dlatego Ośrodek w Wandzinie prowadząc edukację ekologiczną wpływa na wychowanie proekologiczne dzieci i młodzieży a także na zmianę postawy dorosłych i ich zapatrywanie na ochronę środowiska i jego bioróżnorodność.

Wszystkie podjęte w trakcie realizacji zadania działania składają się na program edukacyjny, który służy i będzie służyć zwiększeniu świadomości dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie zachowania bioróżnorodności, konieczności ochrony unikalnych stanowisk cennych okazów flory i fauny, programów reintrodukcji rodzimych gatunków.

Efektem rzeczowym realizacji zadania jest zakup i montaż tablic informacyjnych (13 sztuk), druk broszury (1.000 szt.) stanowiący wkład własny Wnioskodawcy oraz opracowanie i udostępnienie na stronie internetowej Ośrodka materiałów dydaktycznych do przeprowadzenia zajęć przyrodniczych. a następnie rozesłanie ich do okolicznych szkół w województwie pomorskim drogą elektroniczną.

W trakcie realizacji projektu na terenie ścieżki edukacyjnej znajdującej się na terenie Ośrodka oraz wzdłuż jeziora Wandzinek zostały zamontowane tablice informacyjne. Wydrukowano także broszurki. Jej zawartość jest ściśle związana z tematyką ścieżki edukacyjno-ekologicznej. Efektem realizacji projektu jest także pakiet materiałów dydaktycznych służących do edukacji ekologicznej.  Materiały powstały pod nadzorem grona pedagogicznego. Pakiety materiałów dydaktycznych zostały rozesłane w formie elektronicznej do okolicznych szkół w województwie pomorskim, w powiatach: człuchowskim i chojnickim. Broszurki rozesłaliśmy pocztą tradycyjną.

Informacja o kampanii zamieszczona została na stronie internetowej Ośrodka Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni „PLUS” EKO „Szkoła Życia” w Wandzinie: www.wandzin.pl.

Koszt kwalifikowany przedsięwzięcia wyniósł ogółem 32.000 zł.          

Dotacja z WFOŚiGW w Gdańsku wyniosła 30.000 zł, a kwota 2.000 zł została przekazana ze środków własnych Ośrodka.

Kategorie
Aktualności

Oferta pracy

Oferta pracy

 

Stowarzyszenie Solidarni „PLUS” szuka chętnej osoby na stanowisko Asystentka/Asystent w mieszkaniu wspomaganym, w projekcie „Wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnością fizyczną, z uwzględnieniem możliwości finansowania tego rozwiązania”, finansowanego ze środków POWER EFS i realizowanego przez Województwo Pomorskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Towarzystwo Wspierania Potrzebujących „Przystań”, oraz Stowarzyszenie Solidarni „PLUS”.

 

Praca Asystentki/Asystenta będzie mieć charakter bezpośredni i wspierający niepełnosprawną ruchowo osobę korzystającą z mieszkania wspomaganego znajdującego się na terenie miejscowości Barkowo, gmina Człuchów, powiat człuchowski.

Minimalne wymagania:

 • ukończony kurs przygotowujący do pracy z osobami niepełnosprawnymi i starszymi;

lub

 • kurs opiekuna osób niepełnosprawnych;

lub

 • kurs Opiekuna Środowiskowego;

lub

 • kurs Asystenta Osobistego;

lub

 • wykształcenie Asystenta Osoby Niepełnosprawnej (zgodne z Rozporządzeniem MEN z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: asystent osoby niepełnosprawnej, Dz.U. 2012 poz. 184, z późn. zm.).

Mile widziane (nieobowiązkowe): wykształcenie wyższe kierunkowe – pedagogika, psychologia, socjologia itp. + minimum 2 lata doświadczenia w pracy z osobami wykluczonymi społecznie.

 

Zakres obowiązków:

 • bezpośrednie asystowanie mieszkańcowi w czynnościach dnia codziennego;
 • asystowanie w trakcie wizyt lekarskich (możliwe, że również poza teren Gminy Człuchów), rehabilitacji itp.;
 • monitorowanie użytkowania mieszkania zgodnie z Porozumieniem;
 • bieżące monitorowanie poziomu funkcjonowania społecznego mieszkańca i reagowanie w sytuacji pogorszenia jego stanu zdrowia;
 • bieżące wypełnianie Karty Pracy z klientem;
 • wsparcie w organizacji usług (pełen katalog usług do wglądu u osób odpowiedzialnych za rekrutację);
 • współpraca i wspieranie mieszkańców w rozwiązywaniu ich problemów, w szczególności udzielanie pomocy i wskazywanie sposobów załatwiania bieżących spraw codziennych, osobistych i urzędowych;
 • wspieranie mieszkańca w realizacji Porozumienia oraz współpraca z osobą koordynującą zadanie przy dokonywaniu oceny realizacji Porozumienia;
 • współpraca z rodziną mieszkańca i środowiskiem lokalnym, opiekunem prawnym, kuratorem itp.;
 • poddawanie się regularnie superwizji.

Lokalizacja mieszkania wspomaganego: Barkowo, gmina Człuchów, powiat człuchowski.

Osoby zainteresowane prosimy o wysłanie CV na adres: projekty@wandzin.pl.

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Stowarzyszenie Solidarni „PLUS” z siedzibą: Wandzin, 77-300 Człuchów , zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

Kategorie
Aktualności

Komunikat

Zarząd Główny Stowarzyszenia Solidarni „PLUS” w Wandzinie informuje, że w dniu 10.11.2022 r. podjął Uchwałę Nr 229/2022 o powołaniu z dniem 01.01.2023 r. Pani Agnieszki Golińskiej na stanowisko Dyrektora Ośrodka Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni „PLUS” EKO „Szkoła Życia” w Wandzinie.
Kategorie
Aktualności

EKO „Szkoła Życia” w Wandzinie laureatem konkursu „Bezpieczna Żywność 2022”

Miło nam poinformować, że w konkursie Federacji Polskich Banków Żywności „Bezpieczna Żywność 2022” otrzymaliśmy wsparcie w postaci urządzenia AGD w rodzaju Mikrofalówki.

Dzięki otrzymanej lodówce/mikrofalówce/wsparciu finansowym uda nam się zwiększyć ilość ratowanej żywności. Dzięki temu więcej osób w potrzebie otrzyma pomoc żywnościową.

🧡 Organizatorem konkursu była Federacja Polskich Banków Żywności, a partnerami wspierającymi konkurs: Auchan, Bank Żywności w Olsztynie, Grupa Amica, Cellnex Foundation, McCormick Polska S.A., The Global FoodBanking Network, SGS Polska oraz Everli.

Kategorie
Aktualności

Stowarzyszenie Solidarni „PLUS” uczestnikiem „Przystanku RÓWNOŚĆ” w Gdańsku

 

Stowarzyszenie Solidarni „PLUS” w Wandzinie w dniu 30 lipca 2022 r. wzięło

udział w „Przystanku RÓWNOŚĆ”, zorganizowanego w ramach odbywającego się

Jarmarku Św. Dominika w Gdańsku.

„Przystanek RÓWNOŚĆ” to inicjatywa mająca

na celu propagowanie idei równości,

solidarności, wzajemnego szacunku

i zapobiegania dyskryminacji.

Na „Przystanku RÓWNOŚĆ” swoją działalność

prezentowały podmioty ekonomii społecznej

z województwa pomorskiego.

Stoisko EKO „Szkoły Życia” w Wandzinie

obfitowało w prace artystyczne

i rękodzielnicze wykonane przez

osoby niepełnosprawne w ramach działalności

warsztatu terapii zajęciowej.

Nasze stoisko odwiedzili m.in.:

Aleksandra Dulkiewicz – Prezydent Miasta Gdańsk,

Paweł Orłowski – Wiceprezes Międzynarodowych

Targów Gdańskich S.A.,

Piotr Adamowicz – Poseł na Sejm RP,

oraz Andrzej Kowalczys – Pełnomocnik Marszałka

Województwa Pomorskiego ds. NGO`s.

Stoiska Pomorskiej Ekonomii Społecznej realizowane były w ramach projektu pn. „Pomorski system

przedsiębiorczości społecznej: koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie pomorskim

na lata 2019-2022″ współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Kategorie
Aktualności

”Przeciw wykluczeniu – postrehabilitacyjne wsparcie dla osób bezdomnych, uzależnionych, w tym żyjących z HIV/AIDS”

Zaczynamy realizację projektu pn.: ”Przeciw wykluczeniu – postrehabilitacyjne wsparcie dla osób bezdomnych, uzależnionych, w tym żyjących z HIV/AIDS”.

Będzie on realizowany na terenie Ośrodka Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni „PLUS” EKO „Szkoła Życia” w Wandzinie.

Celem programu jest prowadzenie działań aktywizujących poprzez inicjowanie działań samopomocowych i utrzymujących zmianę skierowanych do osób znajdujących się w kryzysie bezdomności, uzależnionych, w tym żyjących z HIV/AIDS poprzez świadczenie wsparcia w procesie wychodzenia z bezdomności w lokalach readaptacyjnych, w tym do prowadzenia samodzielnego życia lub wspomagania w codziennym funkcjonowaniu.

Projekt realizowany będzie do dnia 31 grudnia 2022 r.

Dofinansowany został przez Wojewodę Pomorskiego

Kategorie
Aktualności

”Aktywni – działania wspierające osoby niepełnosprawne w samodzielnym funkcjonowaniu”

Rozpoczynamy realizację projektu pn. ”Aktywni – działania wspierające osoby niepełnosprawne w samodzielnym funkcjonowaniu”

Na terenie Ośrodka Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni „PLUS” EKO „Szkoła Życia” w Wandzinie rozpoczynamy realizację kolejnego projektu. Tym razem wsparcie kierujemy do osób z niepełnosprawnością.

Zaplanowane działania będą miały na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie przez uczestników umiejętności, które są niezbędne do samodzielnego funkcjonowania. Zaplanowane działania będą miały charakter warsztatowy co pozwoli na integrację, aktywizację i zwiększenie zaangażowania uczestników:

 • plenery aktywizujące – zajęcia na świeżym powietrzu, których uczestnicy wezmą udział w aktywnościach wymagających zaangażowania fizycznego: przejażdżki rikszą, animacja, gry i zabawy manualne;
 • warsztaty muzyczne „Zagrajmy sobie” – zabawy z dźwiękiem służące zmniejszeniu napięcia psychoruchowego, poziomu lęku, pobudzenie ekspresji własnych uczuć i przeżyć;
 • warsztaty kulinarne „Pracownia smaku” – zajęcia poprowadzone będą przez dietetyka Ich celem będzie nauka pracy w grupie, nawiązywanie i podtrzymywanie relacji, a wykonywane czynności związane z praca w kuchni rozwijać będzie zdolności manualne uczestników;
 • warsztaty kreatywne „Warsztatownia” – w ramach tego zadania odbędzie się cykl warsztatów m.in.: plastyczne, florystyczne, robótki ręczne, praca z drewnem itp.

Projekt realizowany będzie do dnia 31 października 2022 r.

Dofinansowany został przez Zarząd Województwa Pomorskiego ze środków

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Kategorie
Aktualności

„W kierunku zmiany – działania wspierające osoby uzależnione od środków psychoaktywnych w utrzymaniu abstynencji”

Rozpoczynamy realizację projektu pn.: „W kierunku zmiany – działania wspierające osoby uzależnione od środków psychoaktywnych w utrzymaniu abstynencji”

Projekt realizowany będzie na terenie Ośrodka Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni „PLUS” EKO „Szkoła Życia” w Wandzinie.

W ramach realizacji zadania planujemy następujące działania:

 • WTA – „Wandziński Teatr Amatorski” – organizacja warsztatów teatralnych, które poprowadzi wykwalifikowany instruktor. Celem zajęć będzie poznanie przez uczestników swoich mocnych i słabych stron, uczenie się komunikacji i nawiązywanie relacji z innymi, nauka pracy w grupie oraz radzenie sobie z emocjami i nauka ich wyrażania.
 • Alternatywna forma spędzania wolnego czasu „Ruch to zdrowie” – organizacja zajęć sportowych i innych aktywności na świeżym powietrzu. Ich celem będzie zarówno większa integracja społeczności Ośrodka, jak również promocja aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia.

Projekt realizowany będzie do dnia 30 listopada 2022 r.

Dofinansowany został przez Zarząd Województwa Pomorskiego

 

Kategorie
Aktualności

Rozpoczynamy realizację projektu pn. ”Aktywni – działania wspierające osoby niepełnosprawne w samodzielnym funkcjonowaniu”

Rozpoczynamy realizację projektu pn. ”Aktywni – działania wspierające osoby niepełnosprawne w samodzielnym funkcjonowaniu”


Na terenie Ośrodka Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni „PLUS” EKO „Szkoła Życia” w Wandzinie rozpoczynamy realizację kolejnego projektu. Tym razem wsparcie kierujemy do osób z niepełnosprawnością.

Zaplanowane działania będą miały na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie przez uczestników umiejętności, które są niezbędne do samodzielnego funkcjonowania. Zaplanowane działania będą miały charakter warsztatowy co pozwoli na integrację, aktywizację i zwiększenie zaangażowania uczestników:

 • plenery aktywizujące – zajęcia na świeżym powietrzu, których uczestnicy wezmą udział w aktywnościach wymagających zaangażowania fizycznego: przejażdżki rikszą, animacja, gry i zabawy manualne;
 • warsztaty muzyczne „Zagrajmy sobie” – zabawy z dźwiękiem służące zmniejszeniu napięcia psychoruchowego, poziomu lęku, pobudzenie ekspresji własnych uczuć i przeżyć;
 • warsztaty kulinarne „Pracownia smaku” – zajęcia poprowadzone będą przez dietetyka Ich celem będzie nauka pracy w grupie, nawiązywanie i podtrzymywanie relacji, a wykonywane czynności związane z praca w kuchni rozwijać będzie zdolności manualne uczestników;
 • warsztaty kreatywne „Warsztatownia” – w ramach tego zadania odbędzie się cykl warsztatów m.in.: plastyczne, florystyczne, robótki ręczne, praca z drewnem itp.


Projekt realizowany będzie do dnia 31 października 2022 r.

Dofinansowany został przez Zarząd Województwa Pomorskiego ze środków

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 36.375 zł

Łączna wartość projektu to 37.255 zł