Ośrodek Leczenia Uzależnień od Narkotyków, Dopalaczy NFZ | Ośrodki Odwykowe dla Narkomanów Pomorskie

Kategorie
Aktualności

Konferencja szkoleniowa pn. „Nowe trendy w leczeniu uzależnień i zapobieganiu HIV/AIDS”

Zarząd Główny Stowarzyszenia Solidarni „PLUS” i EKO „Szkoła Życia” w Wandzinie serdecznie zapraszają do udziału w ogólnopolskiej konferencji szkoleniowej pn.
„Nowe trendy w leczeniu uzależnień i zapobieganiu HIV/AIDS”
Cele konferencji
Upowszechnianie wiedzy nt. roli sektora pozarządowego i instytucji publicznych w sferze przeciwdziałania uzależnieniom, problematyki cywilizacyjnych chorób zakaźnych HIV/AIDS, zarówno w kontekście profilaktyki, metod leczenia, jak i pojawiających się tendencji i wyzwań.
Dla Kogo
Skierowana jest do szerokiego grona odbiorców, tj. pracowników służby zdrowia, przedstawicieli władz samorządowych, sektora publicznego, pozarządowego, specjalistów z zakresu psychoterapii uzależnień, psychologii, przedstawicieli jednostek pomocy społecznej, kuratorów, pracowników naukowych, przedstawicieli organizacji zajmujących się tematyką uzależnienia.
Miejsce organizacji
Ośrodek Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni „PLUS” EKO „Szkoła Życia” w Wandzinie
Wandzin, 77 – 300 Człuchów
Data organizacji
15 czerwiec 2023 r.
Konferencja połączona będzie z obchodami jubileuszu XXX – lecia działalności Ośrodka Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni „PLUS” EKO „Szkoła Życia” w Wandzinie
Prosimy o przesyłanie zgłoszeń do dnia 07.06.2023 r.
RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI – POBIERZ
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – POBIERZ
Konferencja połączona będzie z obchodami jubileuszu XXX – lecia działalności Ośrodka Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni „PLUS” EKO „Szkoła Życia” w Wandzinie. 

PATRONAT HONOROWY NAD UROCZYSTOŚCIĄ OBJĄŁ MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO MIECZYSŁAW STRUK 

partnerzy organizacyjni

PARTNER WSPÓŁFINANSUJĄCY wydarzenie 
patronat medialny

 
 
 
 
Kategorie
Aktualności

Stowarzyszenie Solidarni „PLUS” w Wandzinie realizuje projekty dotowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Stowarzyszenie Solidarni „PLUS” w Wandzinie jest realizatorem projektów, które uzyskały dotację Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku:

___________________________________________________

1. „Kompleksowa modernizacja systemu zasilania Ośrodka Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni „PLUS” EKO „Szkoła Życia” w Wandzinie w energię elektryczną. ETAP I – Dokumentacja”.

Głównym efektem ekologicznym jaki zostanie osiągnięty w wyniku przygotowania dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania będzie przyłączenie Ośrodka w Wandzinie do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w Płaszczycach w wyniku którego liczba osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków wyniesie 240 RLM. Dzięki inwestycji nastąpi:

 • zapobiegnięcie przedostawania się ścieków do gruntu i wód gruntowych i tym samym wyeliminowanie zagrożenia dla środowiska naturalnego, w tym dla osób przebywających na terenie Ośrodka,
 • poprawa bezpieczeństwa ekologiczne i sanitarnego na obszarze objętym przedmiotową inwestycją.
 • oczyszczenie „trudnych” ścieków na zmodernizowanej gminnej oczyszczalni ścieków w Przechlewie.

Koszt kwalifikowany zadania wyniósł ogółem 101.100,00 zł, w tym dotacja z WFOŚiGW w Gdańsku w kwocie 90.990,00 zł.

Realizację zadania określa Umowa Nr WFOŚ/D/615/6387/2022 z dnia 24.10.2022 r.

___________________________________________________

2. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Ośrodka Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni „PLUS” EKO „Szkoła Życia” w Wandzinie wraz z budową kolektora tłocznego, umożliwiającego podłączenie Ośrodka do istniejącego systemu kanalizacji sanitarnej na obszarze Gminy Przechlewo. ETAP I – Dokumentacja”.

Głównym efektem ekologicznym jaki zostanie osiągnięty w wyniku przygotowania dokumentacji projektowej
dla przedmiotowego zadania będzie wykonanie inwentaryzacji i modernizacji systemu zasilania Ośrodka w Wandzinie oraz budowa farmy fotowoltaicznej o mocy ok. 200kW, co pozwoli na redukcję emisji CO2 do powietrza o ok. 140Mg/rok oraz na zwiększenie udziału produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych o ok. 200MWh/rok.

Koszt kwalifikowany zadania wyniósł ogółem 107.625,00 zł, w tym dotacja z WFOŚiGW w Gdańsku w kwocie 86.100,00 zł.

Realizację zadania określa Umowa Nr WFOŚ/D/615/6906/2022 z dnia 24.10.2022 r.

Kategorie
Aktualności

Rozstrzygnięcie oferty

Wandzin, dnia 12.04.2023 r.

Rozstrzygnięcie wyboru oferty na realizację usługi obejmującej noclegi, wyżywienie i wynajem sali szkoleniowej podczas spotkania edukacyjno-szkoleniowego w ramach realizacji projektu „Wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnością fizyczną, z uwzględnieniem możliwości finansowania tego rozwiązania”

DOTYCZY: ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 02/2023

W związku z ogłoszonym Zapytaniem ofertowym nr 02/2023 obejmującym realizację usługi obejmujące noclegi, wyżywienie i wynajem Sali szkoleniowej podczas spotkania edukacyjno-szkoleniowego w ramach projektu „Wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnością fizyczną, z uwzględnieniem możliwości finansowania tego rozwiązania”, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 informujemy, ze została wybrana oferta, która jest w pełni zgodna z wymaganiami i parametrami przedstawionymi w Zapytaniu Ofertowym, tj. Arche S.A.

Kategorie
Aktualności

Zapytanie ofertowe

Zaproszenie do składania ofert na realizację usługi obejmującej noclegi, wyżywienie i wynajem sali szkoleniowej podczas spotkania edukacyjno-szkoleniowego w ramach realizacji projektu „Wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnością fizyczną, z uwzględnieniem możliwości finansowania tego rozwiązania”

Wandzin 04.04.2023 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 02/2023

Zapraszamy do składania ofert na realizację usługi obejmujące noclegi, wyżywienie i wynajem Sali szkoleniowej podczas spotkania edukacyjno-szkoleniowego w ramach projektu „Wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnością fizyczną,
z uwzględnieniem możliwości finansowania tego rozwiązania”, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

1. Termin, miejsce i forma składania ofert:

a) Termin składania ofert: 11.04.2023 r. – za datę złożenia uznaje się datę wpływu oferty do Zamawiającego.

b) Miejsce składania ofert: Stowarzyszenie Solidarni „PLUS”, Wandzin 1, 77-300 Człuchów.

c) Forma składania ofert: Ofertę stanowiącą odpowiedź na Zapytanie należy złożyć w jednej z dwóch podanych niżej form:

mailowo, na adres poczty elektronicznej: projekty@wandzin.pl

lub

za pomocą systemu Baza Konkurencyjności (dalej: Baza Konkurencyjności) https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ poprzez zakładkę „OFERTY” dostępną w karcie Zapytania ofertowego (ogłoszenia).

2. Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

Małgorzata Pluto – Prondzińska

Anna Brudnicka

tel. 59 832 34 13

e-mail: projekty@wandzin.pl

3. Skrócony opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi obejmującej nocleg, wyżywienie i wynajem sali szkoleniowej podczas spotkania edukacyjno-szkoleniowego dla maksymalnie 25 uczestników. Planuje się organizację czterech, 2 dniowych spotkań edukacyjno-szkoleniowych w terminie maj (dwa spotkania), czerwiec (jedno spotkanie) i wrzesień (jedno spotkanie) w roku kalendarzowym 2023.

4. Termin realizacji: Maj 2023-wrzesień 2023 r. – maj: dwa spotkania, czerwiec: jedno spotkanie, wrzesień: jedno spotkanie (łącznie: 4 2-dniowe spotkania szkoleniowe).

5. Kryteria oceny i sposób przyznawania punktacji: Cena 100%.

6. Miejsce realizacji: miasto Gdańsk.

7. O wyborze oferenta uczestnicy zostaną powiadomieni telefonicznie.

8. Informacje dodatkowe:

a) W przypadkach, gdy okaże się to niezbędne, Zamawiający ma prawo jednokrotnie zwrócić się do oferenta z prośbą o uzupełnienie złożonej oferty. Zamawiający ma również prawo do samodzielnego korygowania omyłek oczywistych.

b) Zamawiający zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu składania ofert oraz unieważnienia zapytania bez podania przyczyny oraz bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

c) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść zapytania ofertowego. Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian.

d) Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów stają się integralną częścią zapytania ofertowego i będą wiążące przy składaniu ofert. Wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego oraz Oferentów odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi. W takim przypadku każdy z oferentów będzie miał prawo do uaktualnienia już złożonej oferty i zostanie o tym fakcie poinformowany. Nie dotyczy to nieistotnych korekt w treści zapytania ofertowego.

e) Wykonawca zostanie poinformowany telefonicznie o terminie i miejscu podpisania umowy.

f) Zamawiający może odstąpić od podpisania umowy bez podania przyczyny.

Lista dokumentów wymaganych od Oferenta:

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego – Wzór formularza oferty – (do pobrania poniżej).

Klauzula informacyjna:

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Stowarzyszenia Solidarni „PLUS” do zawarcia umowy. Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Niniejsze zapytanie nie stanowi podstawy do roszczeń dotyczących zawarcia umowy. Niniejsze zapytanie ofertowe nie dotyczy postępowania prowadzonego w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Do pobrania:

WZÓR FORMULARZA OFERTOWEGO

Kategorie
Aktualności

Rozstrzygnięcie oferty

Wandzin, dnia 04.04.2023 r.

Rozstrzygnięcie wyboru oferty na realizację usługi obejmującej noclegi, wyżywienie i wynajem sali szkoleniowej podczas spotkania edukacyjno-szkoleniowego w ramach realizacji projektu „Wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnością fizyczną, z uwzględnieniem możliwości finansowania tego rozwiązania”

DOTYCZY: ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 02/2023

W związku z ogłoszonym Zapytaniem ofertowym nr 01/2023 obejmującym realizację usługi obejmujące noclegi, wyżywienie i wynajem Sali szkoleniowej podczas spotkania edukacyjno-szkoleniowego w ramach projektu „Wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnością fizyczną, z uwzględnieniem możliwości finansowania tego rozwiązania”, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 informujemy, że Zamawiający unieważnił postępowanie ze względu na to, że zostało ono obarczone niemożliwą do usunięcia wadą ograniczającą możliwość udzielenia zamówienia przy poszanowaniu zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców lub obowiązujących przepisów prawa.

Jednocześnie informujemy, że zostanie ogłoszone kolejne Zapytanie ofertowe.

Kategorie
Aktualności

Zapytanie ofertowe

Zaproszenie do składania ofert na realizację usługi obejmującej noclegi, wyżywienie i wynajem sali szkoleniowej podczas spotkania edukacyjno-szkoleniowego w ramach realizacji projektu „Wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnością fizyczną, z uwzględnieniem możliwości finansowania tego rozwiązania”

 

Wandzin 27.03.2023 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE 01/2023

Zapraszamy do składania ofert na realizację usługi obejmujące noclegi, wyżywienie i wynajem Sali szkoleniowej podczas spotkania edukacyjno-szkoleniowego w ramach projektu „Wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnością fizyczną,
z uwzględnieniem możliwości finansowania tego rozwiązania”, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

 

 1. Termin, miejsce i forma składania ofert:
 2. a) Termin składania ofert: 03.04.2023 r. – za datę złożenia uznaje się datę wpływu oferty do Zamawiającego.
 1. b) Miejsce składania ofert: Stowarzyszenie Solidarni „PLUS”, Wandzin 1, 77-300 Człuchów.
 2. c) Forma składania ofert: Ofertę stanowiącą odpowiedź na Zapytanie należy złożyć w jednej z dwóch podanych niżej form:

 

 1. mailowo, na adres poczty elektronicznej: projekty@wandzin.pl

lub

 1. za pomocą systemu Baza Konkurencyjności (dalej: Baza Konkurencyjności) https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ poprzez zakładkę „OFERTY” dostępną w karcie Zapytania ofertowego (ogłoszenia).
 1. Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

Małgorzata Pluto – Prondzińska

Anna Brudnicka

tel. 59 832 34 13

e-mail: projekty@wandzin.pl

 

 1. Skrócony opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi obejmującej nocleg, wyżywienie i wynajem sali szkoleniowej podczas spotkania edukacyjno-szkoleniowego dla maksymalnie 25 uczestników. Planuje się organizację czterech, 2 dniowych spotkań edukacyjno-szkoleniowych w terminie maj (dwa spotkania), czerwiec (jedno spotkanie) i wrzesień (jedno spotkanie) w roku kalendarzowym 2023.

 

 1. Termin realizacji: Maj 2023-wrzesień 2023 r. – maj: dwa spotkania, czerwiec: jedno spotkanie, wrzesień: jedno spotkanie (łącznie: 4 2-dniowe spotkania szkoleniowe).

 

 1. Kryteria oceny i sposób przyznawania punktacji: Cena 100%.

 

 1. Miejsce realizacji: Obszar Metropolitalny Gdynia lub Gdańsk lub Sopot.
 2. O wyborze oferenta uczestnicy zostaną powiadomieni telefonicznie.
 3. Informacje dodatkowe:
 4. a) W przypadkach, gdy okaże się to niezbędne, Zamawiający ma prawo jednokrotnie zwrócić się do oferenta z prośbą o uzupełnienie złożonej oferty. Zamawiający ma również prawo do samodzielnego korygowania omyłek oczywistych.
 5. b) Zamawiający zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu składania ofert oraz unieważnienia zapytania bez podania przyczyny oraz bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
 6. c) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść zapytania ofertowego. Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian.
 7. d) Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów stają się integralną częścią zapytania ofertowego i będą wiążące przy składaniu ofert. Wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego oraz Oferentów odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi. W takim przypadku każdy z oferentów będzie miał prawo do uaktualnienia już złożonej oferty i zostanie o tym fakcie poinformowany. Nie dotyczy to nieistotnych korekt w treści zapytania ofertowego.
 8. e) Wykonawca zostanie poinformowany telefonicznie o terminie i miejscu podpisania umowy.
 9. f) Zamawiający może odstąpić od podpisania umowy bez podania przyczyny.

Lista dokumentów wymaganych od Oferenta:

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego – Wzór formularza oferty – (do pobrania poniżej).

 

Klauzula informacyjna

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Stowarzyszenia Solidarni „PLUS” do zawarcia umowy. Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Niniejsze zapytanie nie stanowi podstawy do roszczeń dotyczących zawarcia umowy. Niniejsze zapytanie ofertowe nie dotyczy postępowania prowadzonego w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

Do pobrania:

Załącznik nr 1 – wzór formularza ofertowego

Kategorie
Aktualności

Podaruj nam 1,5% podatku – to więcej niż myślisz!

Zebrane środki finansowe w tegorocznej akcji zbiórki 1,5% podatku dochodowego za rok 2022, przeznaczone zostaną na cel realizacji kompleksowej modernizacji i remontu starszej części Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Wandzinie.
1,5

Przekazanie 1,5% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego jest bardzo proste.

Wypełniając odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym PIT należy wpisać 

Numer KRS: 0000169232

Stowarzyszenie Solidarni „PLUS” Ośrodek Readaptacji EKO „Szkoła Życia” w Wandzinie liczy na Twoje wsparcie.

Od ponad 30 lat pomagamy:

– osobom w trudnej sytuacji życiowej; bezdomnym, żyjącym z HIV/AIDS,

– osobom dotkniętym problemem uzależnieniem,

– niepełnosprawnym,

– seniorom…

Zarówno ten cel, jak i naszą całą działalność można wesprzeć poprzez przekazanie chociażby niewielkiej kwoty na konto Ośrodka Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni „PLUS”

 1. Poprzez wpłatę on–line na stronie www.wandzin.pl w zakładce wspieraj nas
 2. Bank PeKaO S.A. I O/Człuchów: 61 1240 3796 1111 0011 0191 7792
Dziękujemy za to że pomagasz nam budować warunki do godnego życia i dawać chorym poczucie bezpieczeństwa i zaopiekowania
Kategorie
Aktualności

Projekt pn. „Z EKOlogią za pan brat! – edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży w EKO „Szkole Życia” w Wandzinie”

Projekt pn. "Z EKOlogią za pan brat! - edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży w EKO "Szkole Życia" w Wandzinie"

Wandzin 26.10.2022 r.

Sprawozdanie z realizacji zadania edukacyjnego

Ośrodek Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni „PLUS” EKO „Szkoła Życia”
w Wandzinie zakończył realizację projektu pn.: „Z EKOlogią za pan brat! – edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży w EKO „Szkole Życia” w Wandzinie”, umowa
nr WFOŚ/D/874/7984/2021 z dnia 02.11.2021 r.

Efektem ekologicznym realizowanego projektu jest oddziaływanie na świadomość ludzi, zarówno dorosłych jak i dzieci i młodzież. Jest to więc efekt niewymierny, będący procesem długotrwałym i wielokierunkowym. Stan Naszego środowiska w przyszłości zależy właśnie od nich. Dlatego Ośrodek w Wandzinie prowadząc edukację ekologiczną wpływa na wychowanie proekologiczne dzieci i młodzieży a także na zmianę postawy dorosłych i ich zapatrywanie na ochronę środowiska i jego bioróżnorodność.

Wszystkie podjęte w trakcie realizacji zadania działania składają się na program edukacyjny, który służy i będzie służyć zwiększeniu świadomości dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie zachowania bioróżnorodności, konieczności ochrony unikalnych stanowisk cennych okazów flory i fauny, programów reintrodukcji rodzimych gatunków.

Efektem rzeczowym realizacji zadania jest zakup i montaż tablic informacyjnych (13 sztuk), druk broszury (1.000 szt.) stanowiący wkład własny Wnioskodawcy oraz opracowanie i udostępnienie na stronie internetowej Ośrodka materiałów dydaktycznych do przeprowadzenia zajęć przyrodniczych. a następnie rozesłanie ich do okolicznych szkół w województwie pomorskim drogą elektroniczną.

W trakcie realizacji projektu na terenie ścieżki edukacyjnej znajdującej się na terenie Ośrodka oraz wzdłuż jeziora Wandzinek zostały zamontowane tablice informacyjne. Wydrukowano także broszurki. Jej zawartość jest ściśle związana z tematyką ścieżki edukacyjno-ekologicznej. Efektem realizacji projektu jest także pakiet materiałów dydaktycznych służących do edukacji ekologicznej.  Materiały powstały pod nadzorem grona pedagogicznego. Pakiety materiałów dydaktycznych zostały rozesłane w formie elektronicznej do okolicznych szkół w województwie pomorskim, w powiatach: człuchowskim i chojnickim. Broszurki rozesłaliśmy pocztą tradycyjną.

Informacja o kampanii zamieszczona została na stronie internetowej Ośrodka Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni „PLUS” EKO „Szkoła Życia” w Wandzinie: www.wandzin.pl.

Koszt kwalifikowany przedsięwzięcia wyniósł ogółem 32.000 zł.

Dotacja z WFOŚiGW w Gdańsku wyniosła 30.000 zł, a kwota 2.000 zł została przekazana ze środków własnych Ośrodka.

Kategorie
Aktualności

Oferta pracy

Oferta pracy

 

Stowarzyszenie Solidarni „PLUS” szuka chętnej osoby na stanowisko Asystentka/Asystent w mieszkaniu wspomaganym, w projekcie „Wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnością fizyczną, z uwzględnieniem możliwości finansowania tego rozwiązania”, finansowanego ze środków POWER EFS i realizowanego przez Województwo Pomorskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Towarzystwo Wspierania Potrzebujących „Przystań”, oraz Stowarzyszenie Solidarni „PLUS”.

 

Praca Asystentki/Asystenta będzie mieć charakter bezpośredni i wspierający niepełnosprawną ruchowo osobę korzystającą z mieszkania wspomaganego znajdującego się na terenie miejscowości Barkowo, gmina Człuchów, powiat człuchowski.

Minimalne wymagania:

 • ukończony kurs przygotowujący do pracy z osobami niepełnosprawnymi i starszymi;

lub

 • kurs opiekuna osób niepełnosprawnych;

lub

 • kurs Opiekuna Środowiskowego;

lub

 • kurs Asystenta Osobistego;

lub

 • wykształcenie Asystenta Osoby Niepełnosprawnej (zgodne z Rozporządzeniem MEN z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: asystent osoby niepełnosprawnej, Dz.U. 2012 poz. 184, z późn. zm.).

Mile widziane (nieobowiązkowe): wykształcenie wyższe kierunkowe – pedagogika, psychologia, socjologia itp. + minimum 2 lata doświadczenia w pracy z osobami wykluczonymi społecznie.

 

Zakres obowiązków:

 • bezpośrednie asystowanie mieszkańcowi w czynnościach dnia codziennego;
 • asystowanie w trakcie wizyt lekarskich (możliwe, że również poza teren Gminy Człuchów), rehabilitacji itp.;
 • monitorowanie użytkowania mieszkania zgodnie z Porozumieniem;
 • bieżące monitorowanie poziomu funkcjonowania społecznego mieszkańca i reagowanie w sytuacji pogorszenia jego stanu zdrowia;
 • bieżące wypełnianie Karty Pracy z klientem;
 • wsparcie w organizacji usług (pełen katalog usług do wglądu u osób odpowiedzialnych za rekrutację);
 • współpraca i wspieranie mieszkańców w rozwiązywaniu ich problemów, w szczególności udzielanie pomocy i wskazywanie sposobów załatwiania bieżących spraw codziennych, osobistych i urzędowych;
 • wspieranie mieszkańca w realizacji Porozumienia oraz współpraca z osobą koordynującą zadanie przy dokonywaniu oceny realizacji Porozumienia;
 • współpraca z rodziną mieszkańca i środowiskiem lokalnym, opiekunem prawnym, kuratorem itp.;
 • poddawanie się regularnie superwizji.

Lokalizacja mieszkania wspomaganego: Barkowo, gmina Człuchów, powiat człuchowski.

Osoby zainteresowane prosimy o wysłanie CV na adres: projekty@wandzin.pl.

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Stowarzyszenie Solidarni „PLUS” z siedzibą: Wandzin, 77-300 Człuchów , zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

Kategorie
Aktualności

EKO „Szkoła Życia” w Wandzinie laureatem konkursu „Bezpieczna Żywność 2022”

Miło nam poinformować, że w konkursie Federacji Polskich Banków Żywności „Bezpieczna Żywność 2022” otrzymaliśmy wsparcie w postaci urządzenia AGD w rodzaju Mikrofalówki.

Dzięki otrzymanej lodówce/mikrofalówce/wsparciu finansowym uda nam się zwiększyć ilość ratowanej żywności. Dzięki temu więcej osób w potrzebie otrzyma pomoc żywnościową.

🧡 Organizatorem konkursu była Federacja Polskich Banków Żywności, a partnerami wspierającymi konkurs: Auchan, Bank Żywności w Olsztynie, Grupa Amica, Cellnex Foundation, McCormick Polska S.A., The Global FoodBanking Network, SGS Polska oraz Everli.