Ośrodek Leczenia Uzależnień od Narkotyków, Dopalaczy NFZ | Ośrodki Odwykowe dla Narkomanów Pomorskie

Kategorie
Aktualności

Projekt pn. „Z EKOlogią za pan brat! – edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży w EKO „Szkole Życia” w Wandzinie”

Projekt pn. "Z EKOlogią za pan brat! - edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży w EKO "Szkole Życia" w Wandzinie"

Wandzin 26.10.2022 r.

Sprawozdanie z realizacji zadania edukacyjnego

Ośrodek Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni „PLUS” EKO „Szkoła Życia”
w Wandzinie zakończył realizację projektu pn.: „Z EKOlogią za pan brat! – edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży w EKO „Szkole Życia” w Wandzinie”, umowa
nr WFOŚ/D/874/7984/2021 z dnia 02.11.2021 r.

Efektem ekologicznym realizowanego projektu jest oddziaływanie na świadomość ludzi, zarówno dorosłych jak i dzieci i młodzież. Jest to więc efekt niewymierny, będący procesem długotrwałym i wielokierunkowym. Stan Naszego środowiska w przyszłości zależy właśnie od nich. Dlatego Ośrodek w Wandzinie prowadząc edukację ekologiczną wpływa na wychowanie proekologiczne dzieci i młodzieży a także na zmianę postawy dorosłych i ich zapatrywanie na ochronę środowiska i jego bioróżnorodność.

Wszystkie podjęte w trakcie realizacji zadania działania składają się na program edukacyjny, który służy i będzie służyć zwiększeniu świadomości dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie zachowania bioróżnorodności, konieczności ochrony unikalnych stanowisk cennych okazów flory i fauny, programów reintrodukcji rodzimych gatunków.

Efektem rzeczowym realizacji zadania jest zakup i montaż tablic informacyjnych (13 sztuk), druk broszury (1.000 szt.) stanowiący wkład własny Wnioskodawcy oraz opracowanie i udostępnienie na stronie internetowej Ośrodka materiałów dydaktycznych do przeprowadzenia zajęć przyrodniczych. a następnie rozesłanie ich do okolicznych szkół w województwie pomorskim drogą elektroniczną.

W trakcie realizacji projektu na terenie ścieżki edukacyjnej znajdującej się na terenie Ośrodka oraz wzdłuż jeziora Wandzinek zostały zamontowane tablice informacyjne. Wydrukowano także broszurki. Jej zawartość jest ściśle związana z tematyką ścieżki edukacyjno-ekologicznej. Efektem realizacji projektu jest także pakiet materiałów dydaktycznych służących do edukacji ekologicznej.  Materiały powstały pod nadzorem grona pedagogicznego. Pakiety materiałów dydaktycznych zostały rozesłane w formie elektronicznej do okolicznych szkół w województwie pomorskim, w powiatach: człuchowskim i chojnickim. Broszurki rozesłaliśmy pocztą tradycyjną.

Informacja o kampanii zamieszczona została na stronie internetowej Ośrodka Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni „PLUS” EKO „Szkoła Życia” w Wandzinie: www.wandzin.pl.

Koszt kwalifikowany przedsięwzięcia wyniósł ogółem 32.000 zł.

Dotacja z WFOŚiGW w Gdańsku wyniosła 30.000 zł, a kwota 2.000 zł została przekazana ze środków własnych Ośrodka.

Kategorie
Aktualności

Oferta pracy

Oferta pracy

 

Stowarzyszenie Solidarni „PLUS” szuka chętnej osoby na stanowisko Asystentka/Asystent w mieszkaniu wspomaganym, w projekcie „Wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnością fizyczną, z uwzględnieniem możliwości finansowania tego rozwiązania”, finansowanego ze środków POWER EFS i realizowanego przez Województwo Pomorskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Towarzystwo Wspierania Potrzebujących „Przystań”, oraz Stowarzyszenie Solidarni „PLUS”.

 

Praca Asystentki/Asystenta będzie mieć charakter bezpośredni i wspierający niepełnosprawną ruchowo osobę korzystającą z mieszkania wspomaganego znajdującego się na terenie miejscowości Barkowo, gmina Człuchów, powiat człuchowski.

Minimalne wymagania:

 • ukończony kurs przygotowujący do pracy z osobami niepełnosprawnymi i starszymi;

lub

 • kurs opiekuna osób niepełnosprawnych;

lub

 • kurs Opiekuna Środowiskowego;

lub

 • kurs Asystenta Osobistego;

lub

 • wykształcenie Asystenta Osoby Niepełnosprawnej (zgodne z Rozporządzeniem MEN z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: asystent osoby niepełnosprawnej, Dz.U. 2012 poz. 184, z późn. zm.).

Mile widziane (nieobowiązkowe): wykształcenie wyższe kierunkowe – pedagogika, psychologia, socjologia itp. + minimum 2 lata doświadczenia w pracy z osobami wykluczonymi społecznie.

 

Zakres obowiązków:

 • bezpośrednie asystowanie mieszkańcowi w czynnościach dnia codziennego;
 • asystowanie w trakcie wizyt lekarskich (możliwe, że również poza teren Gminy Człuchów), rehabilitacji itp.;
 • monitorowanie użytkowania mieszkania zgodnie z Porozumieniem;
 • bieżące monitorowanie poziomu funkcjonowania społecznego mieszkańca i reagowanie w sytuacji pogorszenia jego stanu zdrowia;
 • bieżące wypełnianie Karty Pracy z klientem;
 • wsparcie w organizacji usług (pełen katalog usług do wglądu u osób odpowiedzialnych za rekrutację);
 • współpraca i wspieranie mieszkańców w rozwiązywaniu ich problemów, w szczególności udzielanie pomocy i wskazywanie sposobów załatwiania bieżących spraw codziennych, osobistych i urzędowych;
 • wspieranie mieszkańca w realizacji Porozumienia oraz współpraca z osobą koordynującą zadanie przy dokonywaniu oceny realizacji Porozumienia;
 • współpraca z rodziną mieszkańca i środowiskiem lokalnym, opiekunem prawnym, kuratorem itp.;
 • poddawanie się regularnie superwizji.

Lokalizacja mieszkania wspomaganego: Barkowo, gmina Człuchów, powiat człuchowski.

Osoby zainteresowane prosimy o wysłanie CV na adres: projekty@wandzin.pl.

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Stowarzyszenie Solidarni „PLUS” z siedzibą: Wandzin, 77-300 Człuchów , zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

Skip to content