Ośrodek Leczenia Uzależnień od Narkotyków, Dopalaczy NFZ | Ośrodki Odwykowe dla Narkomanów Pomorskie

Kategorie
Aktualności

Zaproszenie do składania ofert na usługi rehabilitacyjne w ramach realizacji projektu „Wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnością fizyczną, z uwzględnieniem możliwości finansowania tego rozwiązania”

Wandzin 25.02.2021 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapraszamy do składania ofert na usługi rehabilitacyjne dla osób żyjących z niepełnosprawnością fizyczną, korzystających ze wsparcia w projekcie „Wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnością fizyczną, z uwzględnieniem możliwości finansowania tego rozwiązania”, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

 

1. Termin, miejsce i forma składania ofert:

a) Termin składania ofert:

01.03.2021 r. – za datę złożenia uznaje się datę wpływu oferty do siedziby zamawiającego.

b) Miejsce składania ofert:

Stowarzyszenie Solidarni „PLUS”, Wandzin 1, 77-300 Człuchów.

c) Forma składania ofert:

Ofertę należy złożyć przy użyciu załączników przedstawionych przez zamawiającego, w formie papierowej w zamkniętej kopercie oznaczonej zapisem: „Oferta – usługi rehabilitacyjne”.

2. Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

Magdalena Woźniakowska tel. 661663624 e-mail wandzin@wandzin.pL

3. Skrócony opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są usługi rehabilitacyjne między innymi: zabiegi fizjoterapii, drenaż limfatyczny, prądy interferencyjne, lampa sollux, kąpiele wirowe kończyn, krioterapia, masaż ciśnieniowy, kinezyterapia: ćwiczenia w UGUL, w poręczach, przy drabinkach, na macie, nauka wstawania po upadku, ergometr, rotor oraz masaże wybranych partii ciała itp.

4. Termin realizacji/częstotliwość:

Marzec 2021/lipiec 2022 r.Częstotliwość 16h/miesiąc/uczestnik.

5. Cel zadania:

W zależności od uczestnika, konsultacji lekarskich (na chwilę obecną nie ma pełnej wiedzy na temat uczestników) – celem jest poprawa stanu zdrowia lub utrzymanie stanu obecnego pozwalające na samodzielne funkcjonowanie bądź przy niewielkim wsparciu.

6. Kryteria oceny i sposób przyznawania punktacji:

Cena 100%.

7. Usługi rehabilitacyjne mogą być świadczone w promieniu 30 km od miejsca zamieszkania uczestnika tj. Wandzin, 77 – 300 Człuchów.

8. O wyborze oferenta uczestnicy zostaną powiadomieni telefonicznie.

9. Informacje dodatkowe:

a) W przypadkach, gdy okaże się to niezbędne, Zamawiający ma prawo jednokrotnie zwrócić się do oferenta z prośbą o uzupełnienie złożonej oferty. Zamawiający ma również prawo do samodzielnego korygowania omyłek oczywistych.

b) Zamawiający zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu składania ofert oraz unieważnienia zapytania bez podania przyczyny oraz bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

c) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść zapytania ofertowego. Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian.

d) Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów stają się integralną częścią zapytania ofertowego i będą wiążące przy składaniu ofert. Wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego oraz Oferentów odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi. W takim przypadku każdy z oferentów będzie miał prawo do uaktualnienia już złożonej oferty i zostanie o tym fakcie poinformowany. Nie dotyczy to nieistotnych korekt w treści zapytania ofertowego.

e) Wykonawca zostanie poinformowany telefonicznie o terminie i miejscu podpisania umowy.

f) Zamawiający może odstąpić od podpisania umowy bez podania przyczyny.

 

Lista dokumentów wymaganych od Oferenta:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy – (do pobrania poniżej).

 

Klauzula informacyjna

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Stowarzyszenia Solidarni „PLUS” do zawarcia umowy. Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Niniejsze zapytanie nie stanowi podstawy do roszczeń dotyczących zawarcia umowy. Niniejsze zapytanie ofertowe nie dotyczy postępowania prowadzonego w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Button_Widget”]