Ośrodek Leczenia Uzależnień od Narkotyków, Dopalaczy NFZ | Ośrodki Odwykowe dla Narkomanów Pomorskie

Kategorie
Aktualności

Stowarzyszenie Solidarni „PLUS” w Wandzinie zrealizowało I etap projektu dotowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

 

Stowarzyszenie Solidarni „PLUS” w Wandzinie zakończyło realizację projektu, który uzyskał dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Nazwa zadania: 

„Kompleksowa modernizacja systemu zasilania Ośrodka Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni „PLUS” EKO „Szkoła Życia” w Wandzinie w energię elektryczną. ETAP I – Dokumentacja”.

Sprawozdanie z realizacji zadania:

Zadanie polegało na przygotowaniu dokumentacji projektowej (budowlanej i wykonawczej) wraz z uzyskaniem decyzji zatwierdzającej projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany (projekt budowlany) oraz udzielenia pozwolenia na budowę dla budowy kompleksowej instalacji fotowoltaicznej o mocy 200kW wraz z rozdzielnią niskiego napięcia (NN) i agregatem prądotwórczym w obudowie. 

W ramach realizacji „I Etapu” zadania opracowano następującą dokumentację techniczną i wykonawczą, obejmującą:

  • inwentaryzację istniejących instalacji elektrycznych na terenie Ośrodka EKO „Szkoła Życia” w Wandzinie,
  • określenie mocy przyłączeniowej do poszczególnych budynków Ośrodka w oparciu o przeprowadzone pomiary,
  • projekt instalacji elektrycznej i przebudowy sieci zasilającej Ośrodek,
  • projekt instalacji fotowoltaicznej o mocy 200kW,
  • projekt rozdzielni niskiego napięcia (NN) wraz z agregatem prądotwórczym o mocy 50kVA i układem samoczynnego załączania rezerwy (SZR),
  • projekt architektoniczny,
  • przedmiary robót oraz kosztorysy inwestorskie.

Stowarzyszenie Solidarni „PLUS” w Wandzinie w ramach realizacji zadania w dniu 04.08.2023 r. uzyskało prawomocną Decyzję o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę Nr 189.2023 wydaną przez Starostę Człuchowskiego. Ponadto, zaplanowana inwestycja uzyskała wszelkie pozwolenia i uzgodnienia branżowe, w tym uzgodnienie zakładu energetycznego ENERGA – Operator S.A. o przyłączeniu instalacji fotowoltaicznej do sieci energetycznej Ośrodka w Wandzinie. 

Realizacja „I Etapu” zadania umożliwi w przyszłości wykonanie etapu inwestycyjnego w rodzaju przeprowadzenia kompleksowej modernizacji systemu zasilania Ośrodka w Wandzinie oraz budowę instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy do 200kW.

Planowany efekt ekologiczny i rzeczowy realizacji zadania:

Efektem rzeczowym i ekologicznym zadania jest sporządzenie dokumentacji projektowej i technicznej obejmującej wykonanie kompleksowej inwentaryzacji i modernizacji systemu zasilania Ośrodka w Wandzinie oraz budowa farmy fotowoltaicznej o mocy ok. 200kW. Realizacja kolejnego etapu zadania w obszarze inwestycyjnym, w tym wykonanie modernizacji systemu zasilania oraz budowy instalacji fotowoltaicznej na terenie Ośrodka Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni „PLUS” EKO „Szkoła Życia” w Wandzinie poprawi stan techniczny obiektów oraz pozwoli na poprawę jakości powietrza redukując emisję dwutlenku węgla (CO2) do powietrza o ok. 140Mg/rok oraz przyczyni się do zwiększenia udziału produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych o ok. 200MWh/rok. Ponadto, realizacja zadania pozwoli na spełnienie aktualnie obowiązujących wymogów prawnych eliminując szerokie spektrum zagrożeń dla środowiska naturalnego, w tym dla osób przebywających na terenie Ośrodka w Wandzinie oraz poprawi bezpieczeństwo ekologiczne i sanitarne na obszarze objętym przedmiotową inwestycją.  

Koszt kwalifikowany zadania wyniósł ogółem 107.625,00 zł, w tym dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w kwocie 86.100,00 zł.

Szczegółowe warunki realizacji zadania określa Umowa Nr WFOŚ/D/615/6387/2022 z dnia 24.10.2022 r.


Skip to content