Ośrodek Leczenia Uzależnień od Narkotyków, Dopalaczy NFZ | Ośrodki Odwykowe dla Narkomanów Pomorskie

Edukacja ekologiczna

Głównym celem zajęć edukacyjnych było podniesienie świadomości społecznej nt. różnorodności biologicznej oraz zwrócenie uwagi na lokalne bogactwo przyrodnicze, oparcie działań na jego potencjale oraz uświadomienie uczestnikom, że bioróżnorodność nie jest czymś odległym, lecz znajduje się dosłownie na wyciągnięcie ręki. W ramach edukacji ekologicznej zrealizowano następujące działania ze środków WFOŚiGW w Gdańsku, przy współudziale środków własnych Stowarzyszenia:

Terenowe warsztaty ekologiczne dla dzieci i młodzieży, w ramach których grupy w różnym wieku mogą bezpośrednio zetknąć się ze zróżnicowanymi formami ochrony różnorodności biologicznej, obejrzeć z bliska lokalnie występujące gatunki chronione, a także przeprowadzić pod opieką wykwalifikowanych edukatorów ekologicznych proste doświadczenia, takie, jak badanie czystości wody czy pH gleby.

Szkolenie nt. różnorodności biologicznej dla członków społeczności lokalnej ma na celu zachęcenie ww. grupy do podjęcia działań na rzecz ochrony bioróżnorodności, np. do założenia uprawy drzew owocowych starych odmian czy hodowli tradycyjnych ras zwierząt gospodarskich. Część praktyczna szkolenia opiera się na zasobach oraz doświadczeniu naszego stowarzyszenia.

Ścieżka edukacyjno-ekologiczna ,,Mokradła Żurawie” im. Przemysława Czajkowskiego, prezentująca unikatowe gatunki flory i fauny, mająca charakter edukacyjnej ścieżki terenowej, w tym m.in.: Zespół Pałacowo-parkowy w Wandzinie, pomniki przyrody, mokradła i tereny bagienne, stanowiska lęgowe żurawia, jezioro polodowcowe. Na całej długości wyposażona w tablice edukacyjne oraz platformę widokową

Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży w EKO „Szkole Życia” w Wandzinie, której celem jest kształtowanie postaw prośrodowiskowych  i upowszechnianie wiedzy z zakresu ekologii, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Przygotowane  i udostępnione materiały dydaktyczne były pomocne w prowadzeniu zajęć zarówno na miejscu w Ośrodku (ścieżka edukacyjna oznaczona tablicami na całej długości), jak i w szkole (opracowane i udostępnione szkołom materiały edukacyjne).

Skip to content