Ośrodek Leczenia Uzależnień od Narkotyków, Dopalaczy NFZ | Ośrodki Odwykowe dla Narkomanów Pomorskie

Projekt pn. "Z EKOlogią za pan brat! - edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży w EKO "Szkole Życia" w Wandzinie"

Wandzin 26.10.2022 r.

Sprawozdanie z realizacji zadania edukacyjnego

Ośrodek Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni „PLUS” EKO „Szkoła Życia”
w Wandzinie zakończył realizację projektu pn.: „Z EKOlogią za pan brat! – edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży w EKO „Szkole Życia” w Wandzinie”, umowa
nr WFOŚ/D/874/7984/2021 z dnia 02.11.2021 r.

Efektem ekologicznym realizowanego projektu jest oddziaływanie na świadomość ludzi, zarówno dorosłych jak i dzieci i młodzież. Jest to więc efekt niewymierny, będący procesem długotrwałym i wielokierunkowym. Stan Naszego środowiska w przyszłości zależy właśnie od nich. Dlatego Ośrodek w Wandzinie prowadząc edukację ekologiczną wpływa na wychowanie proekologiczne dzieci i młodzieży a także na zmianę postawy dorosłych i ich zapatrywanie na ochronę środowiska i jego bioróżnorodność.

Wszystkie podjęte w trakcie realizacji zadania działania składają się na program edukacyjny, który służy i będzie służyć zwiększeniu świadomości dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie zachowania bioróżnorodności, konieczności ochrony unikalnych stanowisk cennych okazów flory i fauny, programów reintrodukcji rodzimych gatunków.

Efektem rzeczowym realizacji zadania jest zakup i montaż tablic informacyjnych (13 sztuk), druk broszury (1.000 szt.) stanowiący wkład własny Wnioskodawcy oraz opracowanie i udostępnienie na stronie internetowej Ośrodka materiałów dydaktycznych do przeprowadzenia zajęć przyrodniczych. a następnie rozesłanie ich do okolicznych szkół w województwie pomorskim drogą elektroniczną.

W trakcie realizacji projektu na terenie ścieżki edukacyjnej znajdującej się na terenie Ośrodka oraz wzdłuż jeziora Wandzinek zostały zamontowane tablice informacyjne. Wydrukowano także broszurki. Jej zawartość jest ściśle związana z tematyką ścieżki edukacyjno-ekologicznej. Efektem realizacji projektu jest także pakiet materiałów dydaktycznych służących do edukacji ekologicznej.  Materiały powstały pod nadzorem grona pedagogicznego. Pakiety materiałów dydaktycznych zostały rozesłane w formie elektronicznej do okolicznych szkół w województwie pomorskim, w powiatach: człuchowskim i chojnickim. Broszurki rozesłaliśmy pocztą tradycyjną.

Informacja o kampanii zamieszczona została na stronie internetowej Ośrodka Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni „PLUS” EKO „Szkoła Życia” w Wandzinie: www.wandzin.pl.

Koszt kwalifikowany przedsięwzięcia wyniósł ogółem 32.000 zł.

Dotacja z WFOŚiGW w Gdańsku wyniosła 30.000 zł, a kwota 2.000 zł została przekazana ze środków własnych Ośrodka.

Skip to content