Ośrodek Leczenia Uzależnień od Narkotyków, Dopalaczy NFZ | Ośrodki Odwykowe dla Narkomanów Pomorskie


Stowarzyszenie Solidarni „PLUS” w Wandzinie jest realizatorem projektu, który uzyskał dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Nazwa zadania:

„Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Ośrodka Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni „PLUS” EKO „Szkoła Życia” w Wandzinie wraz z budową kolektora tłocznego, umożliwiającego podłączenie Ośrodka do istniejącego systemu kanalizacji sanitarnej na obszarze Gminy Przechlewo. ETAP I – Dokumentacja”.

Głównym efektem ekologicznym jaki zostanie osiągnięty w wyniku przygotowania dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania będzie przyłączenie Ośrodka w Wandzinie do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w Płaszczycach w wyniku którego liczba osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków wyniesie 240 RLM.

Dzięki inwestycji nastąpi:

  • zapobiegnięcie przedostawania się ścieków do gruntu i wód gruntowych i tym samym wyeliminowanie zagrożenia dla środowiska naturalnego, w tym dla osób przebywających na terenie Ośrodka,
  • poprawa bezpieczeństwa ekologiczne i sanitarnego na obszarze objętym przedmiotową inwestycją.
  • oczyszczenie „trudnych” ścieków na zmodernizowanej gminnej oczyszczalni ścieków w Przechlewie.

Koszt kwalifikowany zadania wyniósł ogółem 101.100,00 zł, w tym dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w kwocie 90.990,00 zł.

Realizację zadania określa Umowa Nr WFOŚ/D/615/6906/2022 z dnia 24.10.2022 r.

___________________________________________________