Ośrodek Leczenia Uzależnień od Narkotyków, Dopalaczy NFZ | Ośrodki Odwykowe dla Narkomanów Pomorskie

Stowarzyszenie Solidarni „PLUS” w Wandzinie jest realizatorem projektów, które uzyskały dotację Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku:

___________________________________________________

1. „Kompleksowa modernizacja systemu zasilania Ośrodka Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni „PLUS” EKO „Szkoła Życia” w Wandzinie w energię elektryczną. ETAP I – Dokumentacja”.

Głównym efektem ekologicznym jaki zostanie osiągnięty w wyniku przygotowania dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania będzie przyłączenie Ośrodka w Wandzinie do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w Płaszczycach w wyniku którego liczba osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków wyniesie 240 RLM. Dzięki inwestycji nastąpi:

  • zapobiegnięcie przedostawania się ścieków do gruntu i wód gruntowych i tym samym wyeliminowanie zagrożenia dla środowiska naturalnego, w tym dla osób przebywających na terenie Ośrodka,
  • poprawa bezpieczeństwa ekologiczne i sanitarnego na obszarze objętym przedmiotową inwestycją.
  • oczyszczenie „trudnych” ścieków na zmodernizowanej gminnej oczyszczalni ścieków w Przechlewie.

Koszt kwalifikowany zadania wyniósł ogółem 101.100,00 zł, w tym dotacja z WFOŚiGW w Gdańsku w kwocie 90.990,00 zł.

Realizację zadania określa Umowa Nr WFOŚ/D/615/6387/2022 z dnia 24.10.2022 r.

___________________________________________________

2. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Ośrodka Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni „PLUS” EKO „Szkoła Życia” w Wandzinie wraz z budową kolektora tłocznego, umożliwiającego podłączenie Ośrodka do istniejącego systemu kanalizacji sanitarnej na obszarze Gminy Przechlewo. ETAP I – Dokumentacja”.

Głównym efektem ekologicznym jaki zostanie osiągnięty w wyniku przygotowania dokumentacji projektowej
dla przedmiotowego zadania będzie wykonanie inwentaryzacji i modernizacji systemu zasilania Ośrodka w Wandzinie oraz budowa farmy fotowoltaicznej o mocy ok. 200kW, co pozwoli na redukcję emisji CO2 do powietrza o ok. 140Mg/rok oraz na zwiększenie udziału produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych o ok. 200MWh/rok.

Koszt kwalifikowany zadania wyniósł ogółem 107.625,00 zł, w tym dotacja z WFOŚiGW w Gdańsku w kwocie 86.100,00 zł.

Realizację zadania określa Umowa Nr WFOŚ/D/615/6906/2022 z dnia 24.10.2022 r.