Ośrodek Leczenia Uzależnień od Narkotyków, Dopalaczy NFZ | Ośrodki Odwykowe dla Narkomanów Pomorskie

 

Ośrodek Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni „PLUS” w Wandzinie zakończył realizację I etapu projektu, który uzyskał dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Nazwa zadania:

„Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Ośrodka Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni „PLUS” EKO „Szkoła Życia” w Wandzinie wraz z budową kolektora tłocznego, umożliwiającego podłączenie Ośrodka do istniejącego systemu kanalizacji sanitarnej na obszarze Gminy Przechlewo. ETAP I – Dokumentacja”.


Sprawozdanie z realizacji zadania:

Ośrodek Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni „PLUS” EKO „Szkoła Życia” w Wandzinie jest realizatorem zadnia pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Ośrodka Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni „PLUS” EKO „Szkoła Życia” w Wandzinie wraz z budową kolektora tłocznego, umożliwiającego podłączenie Ośrodka do istniejącego systemu kanalizacji sanitarnej na obszarze Gminy Przechlewo. ETAP – I Dokumentacja”.

Nadrzędnym celem realizacji zadania jest przebudowa sieci kanalizacyjnej oraz wyłączenie z eksploatacji mechniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków, na której oparta jest gospodarka ściekowa Ośrodka w Wandzinie.

Istniejąca infrastruktura kanalizacyjna wraz z biologiczną oczyszczalnią ścieków w wyniku wieloletniej eksploatacji znajduje się w niezadowalającym stanie technicznym i wymaga natychmiastowej i gruntowej przebudowy. Obecnie zrzut ścieków oczyszczonych do gruntu wraz z zanieczyszczeniami nierozkładalnymi biologicznie (m.in. farmaceutyki, które ze względu na specyfikę działalności medycznej Ośrodka w Wandzinie występują w ściekach w dużych ładunkach), powoduje, że proces oczyszczania ścieków nie osiąga zakładanej sprawności. Z kolei istniejąca sieć kanalizacji sanitarnej funkcjonująca na terenie Ośrodka jest nie zinwentaryzowana i znajduje się w złym stanie technicznym, poddając się częstym, skomplikowanym do usunięcia, kosztowym awariom.

Realizacja zadania przebiega trzyetapowo.

W ramach pierwszego etapu przedsięwzięcia opracowano kompleksową dokumentację projektową, budowlaną, techniczną i wykonawczą zadania, w tym: projekty budowlane, projekty techniczno – wykonawcze, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, oraz specyfikacje techniczne.

Opracowana dokumentacja pozwoli na realizację kolejnych etapów, inwestycyjnych zadania, w tym na:

 • przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Ośrodka w Wandzinie o łącznej długości ok. 0,57 km wraz z wyłączeniem z eksploatacji istniejącej oczyszczalni ścieków – II Etap;
 • budowę sieci kanalizacji tłocznej o łącznej długości ok. 4,025 km, biegnącej od terenu Ośrodka do miejscowości Płaszczyca – III Etap;

Na podstawie wykonanej dokumentacji technicznej i merytorycznej zadania, Ośrodek  w Wandzinie uzyskał wszelkie niezbędne rekomendacje i uzgodnienia branżowe, a także decyzje o udzieleniu pozwolenia na budowę, zarówno w zakresie przebudowy wewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej (Decyzja Nr 146.2023 z dnia 29.05.2023 r.), jak i na budowę sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej do m. Płaszczyca (Decyzja Nr 251.2023 z dnia 23.08.2023 r.).

W wyniku realizacji w/wym. inwestycji, Ośrodek w Wandzinie zostanie przyłączony do istniejącego systemu kanalizacji sanitarnej działającego na terenie Gminy Przechlewo.


Osiągnięty efekt ekologiczny i rzeczowy:

Efektem ekologicznym jaki zostanie osiągnięty w wyniku przygotowanej dokumentacji projektowej (Etap I) dla przedmiotowego zadania będzie modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej oraz przyłączenie Ośrodka w Wandzinie do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w m. Płaszczyca.

Dzięki realizacji zadania nastąpi:

 • zwiększenie liczby korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków z 180 RLM obecnie do 240 RLM.
 • zapobiegnięcie przedostawania się ścieków do gruntu i wód gruntowych i tym samym wyeliminowanie zagrożenia dla środowiska naturalnego, w tym dla osób przebywających na terenie Ośrodka,
 • poprawa bezpieczeństwa ekologiczne i sanitarnego na obszarze objętym przedmiotową inwestycją,
 • oczyszczenie „trudnych” ścieków na zmodernizowanej gminnej oczyszczalni ścieków w Przechlewie.

Ponadto, realizacja kolejnych inwestycyjnych etapów zadania, pozwoli na:

 • obniżenie kosztów eksploatacyjnych, związanych z koniecznością usuwania ciągłych awarii sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Ośrodka w Wandzinie.
 • eliminację zanieczyszczeń nierozkładalnych biologicznie, które ze względu na specyfikę działalności medycznej Ośrodka (m.in. farmaceutyki, środki powierzchniowo-czynnymi), stanowiących istotne zagrożenie dla wód gruntowych, które są źródłem wody pitnej dla tej samej jednostki osadniczej Wandzin.
 • zmniejszenie szerokopojętych zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska naturalnego poprzez ograniczenie dopływu substancji szkodliwych do wód przybrzeżnych Morza Bałtyckiego oraz do wód powierzchniowych w zlewniach rzek na terenie województwa pomorskiego.

Efektem rzeczowym realizacji zadania jest opracowanie dokumentacji projektowej technicznej i wykonawczej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji, pozwoleń i uzgodnień wymaganych przez przepisy prawa, składającej się z: projektów budowlanych, projektu techniczno – wykonawczego, przedmiaru robót, kosztorysów inwestorskich wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, dokumentacji geodezyjnej oraz szeregu innych opracowań i uzgodnień koniecznych do prawidłowego wykonania projektu inwestycyjnego.

W wyniku realizacji I etapu zadania zorientowanego na opracowaniu dokumentacji technicznej i wykonawczej będzie możliwe w przyszłości wykonanie kolejnych etapów inwestycyjnych w zakresie:

 • przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Ośrodka w Wandzinie o łącznej długości ok. 0,57 km wraz z wyłączeniem z eksploatacji istniejącej oczyszczalni ścieków;
 • budowy sieci kanalizacji tłocznej o łącznej długości ok. 4,025 km, biegnącej od terenu Ośrodka do miejscowości Płaszczyca;
 • budowy przepompowni ścieków – kolektora tłocznego.

Koszt kwalifikowany zadania wyniósł ogółem 101.100,00 zł, w tym dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w kwocie 90.990,00 zł.

Realizację zadania określa Umowa Nr WFOŚ/D/615/6906/2022 z dnia 24.10.2022 r.

___________________________________________________

Skip to content