O nas

Strona główna > O nas

O nas

Od ponad 25 lat, pomagamy osobom żyjącym z wirusem HIV, chorym na AIDS, niepełnosprawnym, uzależnionym, bezdomnym oraz innym znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

  • Jesteśmy największą, stacjonarną placówką w Polsce dla osób żyjących z HIV/AIDS.
  • Posiadamy nowoczesny sprzęt i wysoko wykwalifikowany personel.
  • Realizujemy wiele inicjatyw, projektów lokalnych i międzynarodowych, społecznych i ekologicznych, opartych na współpracy z innymi organizacjami instytucjami i organizacjami.
  • Zostaliśmy wybrani najlepszym gospodarstwem ekologicznym w województwie pomorskim oraz trzecim w Polsce.
  • Oferujemy szkołom oraz różnym instytucjom warsztaty i szkolenia profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania uzależnienim oraz przełamywaniu barier w kwestii problematyki HIV/AIDS,
  • Stawiając na rozwój naszej organizacji oraz poszerzając zakres działań uruchomiliśmy w ramach struktur Stowarzyszenia Centrum Integracji Społecznej oraz Ochotniczą Straż Pożarną, w której działania zaangażowani są pracownicy, wolontariusze, a także pacjenci, którzy pod okiem wykwalifikowanego personelu biorą udział w ćwiczeniach pożarniczych.
  • Od 2009 roku działamy w oparciu o System Zarządzania Jakością ISO 9001.

Działalność

Działania Stowarzyszenia koncentrują się wokół czterech podstawowych obszarów:

1. OPIEKA MEDYCZNA:
Oddział Opiekuńczo – Leczniczy w Wandzinie świadczy profesjonalne usługi medyczne osobom żyjących z wirusem HIV, chorym na AIDS, niepełnosprawnym, wymagającym opieki długoterminowej. Poza opieką medyczną, pacjenci mogą skorzystać z pomocy psychologiczno-terapeutycznej, w tym np. arteterapii, bajkoterapii, terapii ruchem, treningów kulinarnych. Opieka medyczna obejmuje profesjonalne usługi rehabilitacyjne, w tym ćwiczenia kinezyterapeutyczne, masaże, krioterapię, laseroterapię, elektroterapię, hydroterapię, światłolecznictwo, haloterapię (grota solna).

W Ośrodku prowadzona jest Poradnia Stomatologiczna dla osób uzależnionych, żyjących z HIV/AIDS, HCV, HBV.

2. OPIEKA TERAPEUTYCZNA:

Oddział Rehabilitacyjny Dla Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych – terapia trwa od 6 do 12 miesięcy. Program terapeutyczny opiera się na metodach oddziaływań leczniczych, zgodnie z którymi człowiek posiada naturalną zdolność do przezwyciężania trudności. Celem terapii jest wsparcie uczestników w procesie odzyskiwania wpływu na własne życie oraz zmotywowanie ich do dalszych pozytywnych zmian. Osoby decydujące się na leczenie, stają się członkami społeczności terapeutycznej.

Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu – terapia trwa 8 tygodni, oparta na Kole Zmian oraz elementach społeczności terapeutycznej, nastawiona na poszerzenie świadomości w zakresie mechanizmów choroby. Program terapeutyczny opiera się na intensywnej pracy nad motywacją oraz jednoczesnym podejściem do trzeźwości.

3. DZIAŁALNOŚĆ PROEKOLOGICZNA:

Działalność ekologiczna realizowana jest poprzez: prowadzenie certyfikowanego gospodarstwa ekologicznego oraz przetwórni i suszarni owoców i warzyw, ochronę zagrożonych zasobów genowych roślin uprawnych i zwierząt gospodarskich, realizację licznych programów, mających na celu ochronę różnorodności biologicznej oraz dziedzictwa narodowego.

4. DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA:

Ma na celu podnoszenie jakości życia osób, przebywających w ośrodku. Realizowane jest to poprzez wdrażanie licznych inicjatyw i projektów, których celem jest wsparcie osób wykluczonych społecznie/zawodowo w zakresie wykraczającym poza ramy podstawowej opieki terapeutycznej i medycznej, np. działalność Centrum Integracji Społecznej oraz powołanie Ochotniczej Straży Pożarnej.

 


Działalność ośrodka zgodna z Systemem Zarządzania Jakością Norma ISO 9001 : 2015

Jak wyglądały początki istnienia EKO "Szkoły Życia" w Wandzinie? Jaką historię kryje w sobie miejsce, w którym od ponad dwudziestu lat znajduje się ośrodek? Na te oraz inne pytania znajdziecie odpowiedź w zakładce "Historia".

Ośrodek Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni "PLUS" EKO "Szkoła Życia" znajduje się w samym sercu lasu, w malowniczym zakątku ziemi człuchowskiej, nad jeziorem Wandzinek. Uwagę gości przykuwa nie tylko piękno natury, ale również starannie wkomponowana architektura, w tym XIX-wieczny dworek myśliwski, z którym nieodłącznie związana jest historia Wandzina.

Rodzina Steckertów

Pałacyk został zbudowany po okresie wojen napoleońskich przez pruskiego junkiera Andeasa von Steckerta- właściciela dóbr ziemskich pomiędzy Kiełpinkiem, a Polnicą. Pełniąc funkcję rezydencji myśliwskiej, pałac w Wandzinie (Gut Waldau) wielokrotnie gościł przedstawicieli szlachty pruskiej, dla których właściciele majątku organizowali w Puszczy Wandzińskiej liczne polowania. W połowie XIX w. wystawny tryb życia doprowadził Steckertów na skraj bankructwa. Joahann von Steckert, który odziedziczył rodzinny majątek wraz z dworkiem myśliwskim, ożenił się z Sylwią von Wohner, córką właściciela dóbr ziemskich w Polnicy. Małżonka wniosła Steckertowi w posagu 50 tys. talarów, a on sam pożyczył od S.A. "Berliński Kantor Drzewny" 55 tys. talarów.  Dodatkowo, chcąc ratować rodzinny majątek, Steckert kupił we Frankfurcie nad Odrą młyny. Jednakże nie przyniosły one młodemu dziedzicowi oczekiwanego zysku, a tym samym nie spłacił on zaciągniętego długu w wyznaczonym terminie. Dobro leśne o powierzchni 2336 mórg i wartości 50 tys. talarów znalazło się w posiadaniu berlińskiej spółki, która wydzieliła z niego majątek, składający się z pałacu, 10-ciu chat, gruntów ornych (110 ha), lasu i wody (łącznie 7 ha) oraz nieużytków (3 ha). W ten sposób powstało duże gospodarstwo leśne, nad którym bezpośrednią kontrolę sprawował nadleśniczy, rezydujący w wandzińskim pałacu. Działania spółki zapoczątkowały rabunkową eksploatację lasów, co w konsekwencji doprowadziło do upadku majątku. W roku 1928 dobro leśne zostało przekazane Wspólnocie Ziemskiej Rady Gminnej w Przechlewie.

Na nowo w granicach Polski

W 1945 r. ziemia człuchowska ponownie znalazła się w granicach państwa polskiego. Po opuszczeniu majątku wandzińskiego przez Rosjan, którzy doprowadzili pałac oraz inne zabudowania do ruiny, dobro zostało przekazane Państwowemu Gospodarstwu Rolnemu w Płaszczycy. Pałac został wyremontowany, a w latach 50-tych znalazł się pod kontrolą M.P.G.K. w Bydgoszczy. Następnie dawna rezydencja myśliwska Steckertów została przekazana Bydgoskiej Fabryce Kabli, która utworzyła w wandzińskim pałacu ośrodek wypoczynkowy, istniejący do roku 1979/1980.

Powstanie EKO "Szkoły Życia"

Do listopada 1992 r. dworek myśliwski w Wandzinie uległ powolnej ruinie. Jednak 3 listopada 1992 r. na mocy aktu notarialnego Bydgoska Fabryka Kabli przekazała w wieczyste użytkowanie obszar o powierzchni ponad 9 ha wraz z pałacem myśliwskim oraz budynkami gospodarczymi Zarządowi Głównemu Stowarzyszenia Solidarni "PLUS", który to uchwałą nr 18/92 utworzył w Wandzinie ośrodek dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym: EKO "Szkołę Życia". Po objęciu kierownictwa ośrodka przez dyrektora Donata Kuczewskiego, w sierpniu 1993 roku podjęto się odrestaurowania zabytkowego pałacu. Dzięki wspólnej pracy mieszkańców ośrodka i jego kadry, a także dzięki wsparciu darczyńców oraz inżynierów: arch. Lesława Gajda i Inspektora Nadzoru inż. Janusza Oleszczaka, pałac stał się wizytówką EKO "Szkoły Życia".

Historyczne

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.

Dziękujemy za wsparcie!

Dziękujemy,

Twoja wpłata przybliża nas do celu zakupu busa do przewozu osób niepełnosprawnych. Jesteśmy wdzięczni, że pomagasz nam budować warunki do godnego życia i dawania chorym poczucia bezpieczeństwa i zaopiekowania