O nas

Strona główna > O nas

O nas

Od ponad 25 lat, pomagamy osobom żyjącym z wirusem HIV, chorym na AIDS, niepełnosprawnym, uzależnionym, bezdomnym oraz innym znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

  • Jesteśmy największą, stacjonarną placówką w Polsce dla osób żyjących z HIV/AIDS.
  • Posiadamy nowoczesny sprzęt i wysoko wykwalifikowany personel.
  • Realizujemy wiele inicjatyw, projektów lokalnych i międzynarodowych, społecznych i ekologicznych, opartych na współpracy z innymi organizacjami instytucjami i organizacjami.
  • Zostaliśmy wybrani najlepszym gospodarstwem ekologicznym w województwie pomorskim oraz trzecim w Polsce.
  • Oferujemy szkołom oraz różnym instytucjom warsztaty i szkolenia profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania uzależnienim oraz przełamywaniu barier w kwestii problematyki HIV/AIDS,
  • Stawiając na rozwój naszej organizacji oraz poszerzając zakres działań uruchomiliśmy w ramach struktur Stowarzyszenia Centrum Integracji Społecznej oraz Ochotniczą Straż Pożarną, w której działania zaangażowani są pracownicy, wolontariusze, a także pacjenci, którzy pod okiem wykwalifikowanego personelu biorą udział w ćwiczeniach pożarniczych.
  • Od 2009 roku działamy w oparciu o System Zarządzania Jakością ISO 9001.

Działalność

Działania Stowarzyszenia koncentrują się wokół czterech podstawowych obszarów:

1. OPIEKA MEDYCZNA:
Oddział Opiekuńczo – Leczniczy w Wandzinie świadczy profesjonalne usługi medyczne osobom żyjących z wirusem HIV, chorym na AIDS, niepełnosprawnym, wymagającym opieki długoterminowej. Poza opieką medyczną, pacjenci mogą skorzystać z pomocy psychologiczno-terapeutycznej, w tym np. arteterapii, bajkoterapii, terapii ruchem, treningów kulinarnych. Opieka medyczna obejmuje profesjonalne usługi rehabilitacyjne, w tym ćwiczenia kinezyterapeutyczne, masaże, krioterapię, laseroterapię, elektroterapię, hydroterapię, światłolecznictwo, haloterapię (grota solna).

W Ośrodku prowadzona jest Poradnia Stomatologiczna dla osób uzależnionych, żyjących z HIV/AIDS, HCV, HBV.

2. OPIEKA TERAPEUTYCZNA:

Oddział Rehabilitacyjny Dla Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych – terapia trwa od 6 do 12 miesięcy. Program terapeutyczny opiera się na metodach oddziaływań leczniczych, zgodnie z którymi człowiek posiada naturalną zdolność do przezwyciężania trudności. Celem terapii jest wsparcie uczestników w procesie odzyskiwania wpływu na własne życie oraz zmotywowanie ich do dalszych pozytywnych zmian. Osoby decydujące się na leczenie, stają się członkami społeczności terapeutycznej.

Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu – terapia trwa 8 tygodni, oparta na Kole Zmian oraz elementach społeczności terapeutycznej, nastawiona na poszerzenie świadomości w zakresie mechanizmów choroby. Program terapeutyczny opiera się na intensywnej pracy nad motywacją oraz jednoczesnym podejściem do trzeźwości.

3. DZIAŁALNOŚĆ PROEKOLOGICZNA:

Działalność ekologiczna realizowana jest poprzez: prowadzenie certyfikowanego gospodarstwa ekologicznego oraz przetwórni i suszarni owoców i warzyw, ochronę zagrożonych zasobów genowych roślin uprawnych i zwierząt gospodarskich, realizację licznych programów, mających na celu ochronę różnorodności biologicznej oraz dziedzictwa narodowego.

4. DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA:

Ma na celu podnoszenie jakości życia osób, przebywających w ośrodku. Realizowane jest to poprzez wdrażanie licznych inicjatyw i projektów, których celem jest wsparcie osób wykluczonych społecznie/zawodowo w zakresie wykraczającym poza ramy podstawowej opieki terapeutycznej i medycznej, np. działalność Centrum Integracji Społecznej oraz powołanie Ochotniczej Straży Pożarnej.

 


Działalność ośrodka zgodna z Systemem Zarządzania Jakością Norma ISO 9001 : 2015

Jak wyglądały początki istnienia EKO "Szkoły Życia" w Wandzinie? Jaką historię kryje w sobie miejsce, w którym od ponad dwudziestu lat znajduje się ośrodek? Na te oraz inne pytania znajdziecie odpowiedź w zakładce "Historia".

Ośrodek Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni "PLUS" EKO "Szkoła Życia" znajduje się w samym sercu lasu, w malowniczym zakątku ziemi człuchowskiej, nad jeziorem Wandzinek. Uwagę gości przykuwa nie tylko piękno natury, ale również starannie wkomponowana architektura, w tym XIX-wieczny dworek myśliwski, z którym nieodłącznie związana jest historia Wandzina.

Rodzina Steckertów

Pałacyk został zbudowany po okresie wojen napoleońskich przez pruskiego junkiera Andeasa von Steckerta- właściciela dóbr ziemskich pomiędzy Kiełpinkiem, a Polnicą. Pełniąc funkcję rezydencji myśliwskiej, pałac w Wandzinie (Gut Waldau) wielokrotnie gościł przedstawicieli szlachty pruskiej, dla których właściciele majątku organizowali w Puszczy Wandzińskiej liczne polowania. W połowie XIX w. wystawny tryb życia doprowadził Steckertów na skraj bankructwa. Joahann von Steckert, który odziedziczył rodzinny majątek wraz z dworkiem myśliwskim, ożenił się z Sylwią von Wohner, córką właściciela dóbr ziemskich w Polnicy. Małżonka wniosła Steckertowi w posagu 50 tys. talarów, a on sam pożyczył od S.A. "Berliński Kantor Drzewny" 55 tys. talarów.  Dodatkowo, chcąc ratować rodzinny majątek, Steckert kupił we Frankfurcie nad Odrą młyny. Jednakże nie przyniosły one młodemu dziedzicowi oczekiwanego zysku, a tym samym nie spłacił on zaciągniętego długu w wyznaczonym terminie. Dobro leśne o powierzchni 2336 mórg i wartości 50 tys. talarów znalazło się w posiadaniu berlińskiej spółki, która wydzieliła z niego majątek, składający się z pałacu, 10-ciu chat, gruntów ornych (110 ha), lasu i wody (łącznie 7 ha) oraz nieużytków (3 ha). W ten sposób powstało duże gospodarstwo leśne, nad którym bezpośrednią kontrolę sprawował nadleśniczy, rezydujący w wandzińskim pałacu. Działania spółki zapoczątkowały rabunkową eksploatację lasów, co w konsekwencji doprowadziło do upadku majątku. W roku 1928 dobro leśne zostało przekazane Wspólnocie Ziemskiej Rady Gminnej w Przechlewie.

Na nowo w granicach Polski

W 1945 r. ziemia człuchowska ponownie znalazła się w granicach państwa polskiego. Po opuszczeniu majątku wandzińskiego przez Rosjan, którzy doprowadzili pałac oraz inne zabudowania do ruiny, dobro zostało przekazane Państwowemu Gospodarstwu Rolnemu w Płaszczycy. Pałac został wyremontowany, a w latach 50-tych znalazł się pod kontrolą M.P.G.K. w Bydgoszczy. Następnie dawna rezydencja myśliwska Steckertów została przekazana Bydgoskiej Fabryce Kabli, która utworzyła w wandzińskim pałacu ośrodek wypoczynkowy, istniejący do roku 1979/1980.

Powstanie EKO "Szkoły Życia"

Do listopada 1992 r. dworek myśliwski w Wandzinie uległ powolnej ruinie. Jednak 3 listopada 1992 r. na mocy aktu notarialnego Bydgoska Fabryka Kabli przekazała w wieczyste użytkowanie obszar o powierzchni ponad 9 ha wraz z pałacem myśliwskim oraz budynkami gospodarczymi Zarządowi Głównemu Stowarzyszenia Solidarni "PLUS", który to uchwałą nr 18/92 utworzył w Wandzinie ośrodek dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym: EKO "Szkołę Życia". Po objęciu kierownictwa ośrodka przez dyrektora Donata Kuczewskiego, w sierpniu 1993 roku podjęto się odrestaurowania zabytkowego pałacu. Dzięki wspólnej pracy mieszkańców ośrodka i jego kadry, a także dzięki wsparciu darczyńców oraz inżynierów: arch. Lesława Gajda i Inspektora Nadzoru inż. Janusza Oleszczaka, pałac stał się wizytówką EKO "Szkoły Życia".

Historyczne

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.