Polityka prywatności

Strona główna > Polityka prywatności

Ochrona danych osobowych (RODO)

Podstawa prawna

Dane osobowe są przetwarzane na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.

Zasady przetwarzania danych osobowych, którymi się kierujemy, gdy przetwarzamy dane osobowe. Są nimi:

 • zasada zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości: przetwarzamy dane osobowe w sposób zgodny z przepisami prawa. zasada minimalizacji i adekwatności danych: przetwarzamy tylko te dane (adekwatne, stosowne), które są rzeczywiście potrzebne
 • zasada prawidłowości danych: dokładamy najwyższej staranności, by dane, które przetwarzamy, były zgodne z prawdą, aktualne i dokładne.
 • zasada ograniczenia celu oraz przechowywania przetwarzanych danych: dane osobowe zbieramy jedynie w konkretnym, wyraźnym i prawnie uzasadnionym celu, którego nie moglibyśmy osiągnąć w inny sposób.
 • zasada integralności i poufności danych: zapewniamy takie rozwiązania informatyczne i organizacyjne, dzięki którym dane osobowe, które przetwarzamy, są bezpieczne.
 • zasada rozliczalności: jesteśmy w stanie wykazać (w sposób, jakiego wymaga od nas prawo), że w odniesieniu do danych osobowych działamy zgodnie z przepisami prawa

Najczęściej przetwarzamy ogólne dane takie, jak:

 • imię i nazwisko;
 • adres korespondencyjny, zamieszkania oraz zameldowania,
 • e-mail, telefon domowy/ komórkowy;
 • numer klienta (ID klienta);
 • numer identy kacji podatkowej (NIP); numer REGON;
 • inne dane potrzebne do tego, byśmy mogli oferować produkty i usługi.

Dane osobowe możemy przetwarzać, gdy:

 • osoba, której dane dotyczą, wyraziła na to zgodę; na tej podstawie przetwarzamy dane, gdy prowadzimy marketing produktów lub usług
 • robimy to, aby zrealizować usługi i dostarczyć produkty osobie, której te dane dotyczą, zrealizować reklamacje, etc.
 • realizujemy w ten sposób obowiązek prawny; na tej podstawie przetwarzamy dane po to, by przeciwdziałać nadużyciom

Skąd mamy dane?

Przetwarzamy dane osobowe na podstawie formularzy dostępnych na naszych stronach internetowych oraz które zostały przekazane nam w formie email. Przetwarzamy także dane ogólnodostępne.

Czy profilujemy dane?

Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane.

Jak informujemy o przetwarzaniu danych?

Jeżeli zbieramy dane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, przekazujemy taką informację od razu. Gdy dane pochodzą z innego źródła, przekazujemy je osobie, której dotyczą:

 • w rozsądnym terminie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca od pozyskania danych;
 • najpóźniej przy pierwszej komunikacji z osobą, której dane dotyczą (jeżeli wykorzystujemy dane właśnie w komunikacji z tą osobą);

chyba, że udzielenie informacji okazuje się niemożliwe lub wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku.
Informujemy o przetwarzaniu elektronicznie, w tym w informacjach na naszej stronie internetowej.

Jakie są uprawnienia osób, których dane przetwarzamy?

 • Prawo dostępu do danych
 • Prawo do sprostowania danych
 • Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 • Prawo do przenoszenia danych
 • Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania

Kto jest administratorem danych osobowych w Wandzinie?

Ośrodek Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni “PLUS”
EKO “Szkoła Życia” w Wandzinie
Wandzin, 77-300 Człuchów
e-mail: wandzin@wandzin.pl

Kto jest inspektorem danych osobowych w Wandzinie?

Ochrona Danych Osobowych K & W Jacek Kędzierski i Grzegorz Wąsacz s.c.
ul. Suche Bagno 17 83-210 Zblewo
+48 576 240 751 (Grzegorz)
+48 503 143 343 (Jacek)
e-mail: biuro.odo@gmail.com

Jak można skarżyć się na ochronę swoich danych osobowych?

Klient może wnieść skargę do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych w sposób wskazany na stronie internetowej organu nadzorczego pod adresem https://www.uodo.gov.pl/.

Jak długo przetwarzamy dane?

Dane przetwarzamy przez czas, jaki jest niezbędny, aby osiągnąć cel przetwarzania. Konkretny okres wskazujemy w dokumentacji, którą przekazujemy osobom, których dane dotyczą. Stosujemy zasadę ograniczenia przechowywania danych osobowych, która zabezpiecza dane przed ich przetwarzaniem przez nieograniczony okres. Gdy osiągniemy cel przetwarzania, usuwamy lub anonimizujemy dane.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.