Działania wspierające

Strona główna > Działania wspierające

PROJEKTY BIEŻĄCE

Publikacja podsumowująca projekt pn. „Edukacja dorosłych jako narzędzie na rzecz włączenia społecznego”

Zapraszamy do lektury publikacji pt: "Wyjście z cienia - dobre praktyki edukacji dorosłych w obszarze włączenia społecznego". To okazja do poznania innowacyjnych metod, które z powodzeniem można wdrażać i stosować w swojej codziennej pracy.  

Nawiązując do tytułu publikacji chcielibyśmy zainspirować Was co wychodzenia:

- z cienia codziennej pracy na rzecz drugiego człowieka, 
- z cienia własnych przekonań i utartych i sprawdzonych rozwiązań 
- z cienia znanych odpowiedzi na tr...udne pytania
- z cienia, być może rutyny i obawy przed zmianą

Wychodzenie z cienia w nieznane ma zwoje niemałe zalety. My zapraszamy w przestrzeń m.in: inspiracji i nowych pomysłów, poszukiwań dobrych praktyk, stawiania sobie trudnych pytań, odnajdywania nowych rozwiązań i poszukiwanie rzeczywistych odpowiedzi.

Publikacja podsumowuje realizację projektu partnerskiego pn. "Edukacja dorosłych jako narzędzie na rzecz włączenia społecznego" realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni, Stowarzyszenie Solidarni "PLUS" z siedzibą w Wandzinie, Szkołę Kofoeda z Danii oraz organizację MVO Proxima ze Słowacji.

Publikacja - WYJŚCIE Z CIENIA ..."

Wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnością fizyczną, z uwzględnieniem możliwości finansowania tego rozwiązania

Województwo Pomorskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Solidarni "PLUS" w Wandzinie oraz Towarzystwem Wspierania Potrzebujących „Przystań”, realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich p.n.Wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnością fizyczną, z uwzględnieniem możliwości finansowania tego rozwiązania”.

Celem projektu jest wypracowanie rozwiązań umożliwiających niezależne życie osobom z niepełnosprawnością fizyczną, zgodnie z ideą przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie lokalnych społeczności.

Projekt realizowany jest w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2021 r., zgodnie z "Ogólnoeuropejskimi wytycznymi dotyczącymi przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie lokalnych społeczności". W ramach projektu opracowany zostanie jeden standard mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnością fizyczną (uwzględniający specyficzne potrzeby i możliwości tych osób), który następnie zostanie wdrożony w 5 gminach na terenie województwa pomorskiego. Po zakończeniu etapu wdrażania standardu opracowane zostaną rekomendacje i przeprowadzone będą spotkania edukacyjno-szkoleniowe dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych ze wszystkich województw w zakresie stosowania opracowanego i wdrożonego standardu mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnością fizyczną.

Planowane efekty projektu:

 1. Powstanie mieszkań wspomaganych dla osób z niepełnosprawnością fizyczną w 5 gminach na terenie województwa pomorskiego.
 2. Wzrost jakości usług realizowanych na rzecz osób z niepełnosprawnością fizyczną w środowisku lokalnym.
 3. Zapewnienie opieki w środowisku lokalnym osobom zagrożonym koniecznością umieszczenia w całodobowych formach opieki instytucjonalnej.
 4. Rozwoju form mieszkalnictwa wspomaganego na terenie województwa, jak również na terenie kraju.

 

Wartość projektu wynosi: 10 175 999,99 zł, w tym wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 8 576 332,79 zł.

 

 HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU  

 

Centrum Integracji Społecznej w Wandzinie

Centrum Integracji Społecznej w Wandzinie

Projekt: „Kierunek ZMIANA – kompleksowy program reintegracji społeczno – zawodowej osób doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego”.

Centrum Integracji Społecznej to jednostka organizacyjna Stowarzyszenia Solidarni „PLUS”  działająca od stycznia 2017 roku, ukierunkowana na zwiększenie zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób z niepełnosprawnościami, poprzez poprawę dostępu do usług reintegracji zawodowej i społecznej. Centrum Integracji Społecznej powstało w ramach projektu pt. „Kierunek ZMIANA – kompleksowy program reintegracji społeczno – zawodowej osób doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Projekt "Kierunek ZMIANA..." adresowany jest do osób:

 • uzależnionych, po ukończonej terapii,
 • długotrwale bezrobotnych i biernych zawodowo,
 • z deficytami w wykształceniu,
 • niepełnosprawnych,
 • doświadczających wielokrotnego wykluczenia
 • w tym osób żyjących z wirusem HIV.

Celem projektu jest kompleksowe wsparcie usługami reintegracji społeczno - zawodowej 120 osób doświadczających wykluczenia wielokrotnego z terenu Gminy Przechlewo, prowadzące do wzrostu ich zatrudnienia.

Program reintegracji realizowany będzie przez CIS w Wandzinie (8 edycji sześciomiesięcznych po 15 os.).Uczestnicy mieszkać będą w siedzibie wnioskodawcy, co stanowi elementem ich reintegracji - nauki życia w grupie.

Uczestnicy w ramach programu mogą skorzystać z następujących działań:
a)    Indywidualne poradnictwo socjalne – pomoc w uregulowaniu spraw socjalnych, np. kwestie mieszkaniowe, rodzinne, zadłużenia, problemy z prawem.
b)    Warsztaty przygotowania do życia – warsztaty planowania życia oraz zaspokajania potrzeb własnym planowaniem a także trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi i materialnymi.
c)    Poradnictwo psychologiczne z elementami terapii – wsparcie obejmuje elementy terapii, w tym rozmowy interwencyjne/wspierające
d)    Warsztaty grupowe z psychologiem – pomoc uczestnikom w nabyciu oraz utrwaleniu umiejętności pozwalających na prawidłowe pełnienie ról społecznych.
e)    Wsparcie opiekuna grupy.
f)    Wyjazd integracyjny.
g)    Doradztwo zawodowe – opracowanie indywidualnej ścieżki reintegracji zawodowej, doradztwo odpowiadające indywidualnym potrzebom uczestnika, warsztaty przygotowujące do wejścia na rynek pracy.
h)    Zajęcia komputerowe – wyposażenie uczestników w umiejętności pożądane na rynku pracy.
i)    Warsztaty z instruktorami zawodu – zajęcia 4 razy w tygodniu po min. 6 godzin dziennie w ramach warsztatu:

- remontowo – budowlanego
- konserwatorsko – porządkowego
- ogrodniczo – przetwórczego
- prac twórczych
- usług opiekuńczych
j) dla osób chętnych w ostatnich miesiącach pobytu organizowane będą szkolenia zakończone egzaminem i otrzymaniem certyfikatu, zaświadczenia potwierdzającego zdobycie kwalifikacji.

W okresie uczestnictwa w zajęciach Centrum, na wniosek uczestnika, kierownik Centrum przyznaje świadczenie integracyjne w wysokości zasiłku dla bezrobotnych. Świadczenie integracyjne w wysokości zasiłku dla bezrobotnych wypłacane jest przez Centrum w okresach miesięcznych z dołu. Przez pierwszy miesiąc, tzw. okres próbny uczestnikowi przysługuje świadczenie integracyjne w wysokości 50%.

Osoby, które nie mogę wziąć udziału w projektu, to osoby, które mają prawo do:
a)    Zasiłku dla bezrobotnych
b)    Zasiłku przedemerytalnego
c)    Świadczenia przedemerytalnego,
d)    Renty strukturalnej
e)    Renty z tytułu niezdolności do pracy
f)    Emerytury
g)    Nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego

Osoby zainteresowane mogą kontaktować się pod numerem telefonu: (059) 832 34 13.

 

Edukacja dorosłych jako narzędzie na rzecz włączenia społecznego

Projekt: "Edukacja dorosłych jako narzędzie na rzecz włączenia społecznego" jest finansowany z Programu Erasmus +, Akcja 2. Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk, Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji dorosłych. Jest to projekt partnerski, realizowany w okresie od 01.09.2016 r. do 31.12.2018 r. przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni, Stowarzyszenie Solidarni "PLUS" z siedzibą w Wandzinie, Szkołę Kofoeda z Danii oraz organizację MVO Proxima ze Słowacji.

 

 

Partnerstwo postawiło sobie za cel:

1. Stworzenie sieci współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy partnerami.

2. Podniesienie jakości oferty uczenia się i świadczonego wsparcia  w organizacjach partnerskich.

Postawienie pierwszego celu było spowodowane zauważalnymi różnicami w stosowaniu rozwiązań w realizacji wsparcia i edukacji na rzecz osób defaworyzowanych we wszystkich organizacjach partnerskich. Organizacje partnerskie zajmują się osobami borykającymi się z szeregiem problemów krzyżowych, które powodują ich utrudnione funkcjonowanie społeczne, zawodowe, rodzinne itd. Są to osoby bezdomne, uzależnione, wywodzące się ze środowisk dysfunkcyjnych, mniejszości (np. Romowie). Szczególnego znaczenia nabiera w ostatnim czasie problematyka związana z migracją osób, w tym uchodźców, na którą organizacje partnerskie chcą również być przygotowane.

Problemy tej grupy w poszczególnych krajach są zauważane, rozstrzygane w różnym zakresie. Wymagają natomiast przyjrzenia się stosowanym rozwiązaniom z różnych stron i poziomów realizacji zabezpieczenia społecznego, w tym procesu edukacyjnego. 

Partnerzy projektu to podmioty z ugruntowaną pozycją w środowisku i długoletnim doświadczeniem, borykające się z podobnymi problemami wynikającymi z rutynizacji pracy. Stąd konieczność realizacji projektu w ramach współpracy międzynarodowej. Partnerzy dobrze znają środowisko, możliwości oraz rozwiązania systemowe we własnych krajach. Partnerstwo w projekcie daje możliwość poszerzenia horyzontów, wymiany doświadczeń i wzajemnych inspiracji we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań we własnych krajach.

Partnerstwo daje możliwość zacieśniania dotychczasowej współpracy, która do tej pory miała wymiar incydentalny i akcyjny. Inicjatorem Partnerstwa jest MOPS w Gdyni (koordynator w projekcie). Stowarzyszenie Solidarni "PLUS" posiada doświadczenie i współpracuje z MOPS w obszarze zabezpieczenia procesu leczenia i terapii uzależnień. Kofoed’s School posiada ponad 80 letnie doświadczenie w edukacji i wsparciu w rozwoju osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Realizuje programy readaptacyjne i edukacyjne. MVO PROXIMA realizowało projekty z zakresu przeciwdziałania dyskryminacji, wykluczeniu, ksenofobii, rasizmowi, mowie nienawiści itd. Jego aktywność opiera się na stosowaniu narzędzi pozwalających na powrót do społeczeństwa osób wykluczonych. Korzyści z Partnerstwa będą osiągać wszystkie organizacje. Organizacje usystematyzują współpracę pomiędzy sobą, dodatkowo będą korzystać ze szkoleń i seminariów wysokiej jakości w krajach partnerów. 

Drugi cel zidentyfikowano w oparciu o wywiady z osobami decyzyjnymi w organizacjach partnerskich. Jako najistotniejsze wskazano ograniczone możliwości w poznawaniu innych rozwiązań i wymiany doświadczeń oraz brak inspiracji do poszukiwania nowych rozwiązań, jak również na potrzeby wpływające na kompetencje społeczne:

- komunikacyjne, motywacyjne (wypalenie zawodowe), brak otwarcia na nowe sposoby oddziaływania na podopiecznych,

- kompetencje adaptacyjne związane z komunikacją interpersonalną i efektywną pracą w zespołach.

- emancypacyjne związane ze świadomością roli zawodowej, kulturowej i społecznej, które są kompetencjami krytycznymi związanymi z odpowiedzialnością i etycznym aspektem podejmowanych zadań i ról.

Zaplanowane działania sprzyjać będą rozpoznaniu i rozwijaniu kompetencji społecznych pracowników, które odgrywają zasadniczą rolę w zakresie profilaktyki marginalizacji i wykluczenia społecznego. Grupę docelową stanowić będą pracownicy organizacji partnerskich, którzy uczestniczyć będą w seminariach oraz w praktykach zagranicznych (job shadowing). Osoby te wyznaczone zostaną przez grupę monitorująco -  wdrażającą po przejściu pozytywnie etapu rekrutacji.

Programy wspierające rozwiązywanie problemu bezdomności

Projekty z zakresu bezdomności, realizowane regularnie przez Ośrodek Readaptacji EKO "Szkołę Życia" zarówno przy współfinansowaniu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, jak i Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, powstały z myślą o osobach bezdomnych, często również uzależnionych, żyjących z HIV/AIDS.

Programy realizowane są dzięki dotacjom Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku. 

Głównym celem projektów jest umożliwienie osobom bezdomnym, zagrożonym wykluczeniem i wykluczonym społecznie powrotu do uczestnictwa w życiu społecznym, poprzez zapewnienie kompleksowego wsparcia opiekuńczego, terapeutycznego, readaptacyjnego, socjalno - prawnego i bytowego.

W ramach realizacji projektów jego uczestnicy otrzymują  wsparcie terapeutyczne/psychologiczne, opiekuńcze, prawne oraz socjalne realizowane poprzez poradnictwo, spotkania indywidualne, stacjonarną pomoc w postaci schronienia, zakwaterowania, wyżywienia, zapewnienia środków czystości, odzieży itp., pomoc w uregulowaniu spraw rodzinnych, mieszkaniowych (meldunek), prawnych i zdrowotnych, przygotowanie do wyjścia na zewnątrz, pomoc w usamodzielnieniu się realizowane poprzez poradnictwo, zajęcia w warsztatach zawodowych, a także polepszenie jakości życia poprzez adaptację pomieszczeń i budynków służących ich funkcjonowaniu na co dzień.

Zgodnie z powyższym, realizacja projektów z zakresu bezdomności pozwala na objęcie uczestników rozbudowanym programem wsparcia, dającym możliwość reintegracji społecznej (siatka interwencyjna) oraz zawodowej, poprzez zwiększenie kwalifikacji, różnorodne kursy, jak i profesjonalną pomoc socjalno - prawną.

Z dala od uzależnień - program profilaktyczny dla młodzieży i grup zawodowych

Ośrodek Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni „PLUS” EKO "Szkoła Życia" w Wandzinie realizuje program profilaktyczny zapobiegania uzależnieniom oraz HIV/AIDS.

Program profilaktyczny podzielony jest na dwie części:

 1. Spotkania profilaktyczne dla młodzieży
 2. Szkolenia dla grup zawodowych, rodziców/opiekunów 
 • Spotkania profilaktyczne

Adresaci: młodzież szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z województwa pomorskiego

Głównym celem spotkań jest zapobieganie przedwczesnemu używaniu środków psychoaktywnych, rozwijaniu się uzależnień behawioralnych oraz promowanie postawy życia w trzeźwości.

 • Szkolenia dla grup zawodowych, rodziców/opiekunów

Adresaci: pracownicy placówek opiekuńczych, domów pomocy społecznej, kuratorzy sądowi: zawodowi i społeczni, pracownicy instytucji opieki społecznej (GOPS, MOPS, PCPR, itp.), pracownicy lecznictwa odwykowego, służby medyczne (np. pielęgniarki, lekarze, sanitariusze)

Główny celem szkoleń jest przygotowanie grup zawodowych do świadomego kierowania swoimi działaniami prowadzącymi do pozytywnej zmiany postaw młodzieży oraz osób dorosłych wobec uzależnień.

Realizacja programu jest możliwa dzięki corocznym dotacjom Samorządu Województwa Pomorskiego.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.