• EKO „Szkoła Życia”

    Naszym celem jest pomoc drugiemu człowiekowi, który z jakichś powodów na moment utracił panowanie nad swoim życiem.

Stowarzyszenie Solidarni „PLUS” w Wandzinie składa zapytanie ofertowe na wykonanie projektu lokalu mieszkalnego w zakresie dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych


Wandzin, dn. 06-02-2019 r.

Zapytanie ofertowe

Zapraszamy do składania ofert, w ramach prowadzonego przez zamawiającego rozeznania rynku w projekcie „Wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnością fizyczną, z uwzględnieniem możliwości finansowania tego rozwiązania”

1. Termin składania ofert:
do dnia 22-02-2019.

2. Miejsce i sposób składania ofert:
a. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami, należy złożyć na adres e-mail wanadzin@wandzin.pl do dnia 22.02.2019 r. do godz. 15:00.
b. Wszystkie oferty złożone po podanym wyżej terminie nie zostaną rozpatrzone.
c. Zapytanie ofertowe umieszczono na stronie: wandzin.pl.

3. Przedstawiona oferta musi być sporządzona w języku polskim.

4. Zaoferowana cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie koszty, jakie poniesie Oferent w celu należytego wykonania oferty.

5. Wszystkie strony składające się na ofertę powinny być:
a. ponumerowane;
b. podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta lub osoby posiadające pisemne pełnomocnictwo w tym zakresie. W takiej sytuacji pełnomocnictwo to musi być dołączone do oferty. Obowiązek podpisania dotyczy także wszystkich miejsc, w których Oferent naniósł odręczne zmiany.

6. Oferent ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

7. Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia:
Magdalena Woźniakowska
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
598323413, 661663624

8. Opis i cel przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zapytania jest wybór wykonawcy projektu wielobranżowego lokalu mieszkalnego w Wandzinie oraz projektu audytu dostępności, z inwentaryzacją i kosztorysem inwestorskim, projektem wnętrz i wyposażenia. Celem jest dostosowanie mieszkania do potrzeb osób z niepełnosprawnością zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego i standardu usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnością fizyczną, z uwzględnieniem posiadanych przez wykonawcę środków finansowych przewidzianych na ten cel.

9. Przedmiot zamówienia:
Realizacja zlecenia przez Wykonawcę obejmuje wykonanie projektu adaptacji mieszkania na potrzeby osób z niepełnosprawnością, w tym;
a) Opracowanie produktu – projektu wodno – kanalizacyjnego oraz centralnego ogrzewania.
b) Opracowanie produktu – projektu instalacji elektrycznej.
c) Opracowanie produktu – audytu dostępności z inwentaryzacją.
d) Opracowanie produktu – projektu aranżacji wnętrz i wyposażenia.
e) Opracowanie produktu – kosztorysu inwestorskiego.

10. Do obowiązków Wykonawcy należy również:
Przekazanie specjaliście ds. wdrażania standardu wszelkich materiałów dotyczących przedmiotowych prac, umożliwiających należyte wykonanie dostosowanie mieszkania zgodnie z ofertą przedstawioną przez wykonawcę.

11.Harmonogram realizacji usługi:
Realizacja w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 25.03.2019 roku.

Załączniki:
Dostępne poprzez www.wandzin.pl
a. Zapytanie ofertowe.
Dostępne w siedzibie zamawiającego, przesyłane e-mail na prośbę zainteresowanych.
b. Standard usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnością fizyczną.
c. Projekt mieszkania i mapa do celów projektowych.
d. Informacja o środkach przewidzianych na realizację inwestycji.

12. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności:
O wykonanie usługi mogą się ubiegać Oferenci, którzy spełnią warunki określone w niniejszym Zapytaniu, w tym przede wszystkim:
a. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b. Wiedza i doświadczenie
– posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania usługi. Zamawiający uzna warunek za spełniony, w przypadku, gdy Oferent wykaże, iż w okresie ostatnich pięciu latach wykonywał usługę w podobnym zakresie.
c. Dodatkowe warunki;
– Do udziału w postępowaniu ofertowym dopuszczane są wyłącznie: osoby, których obciążenie zawodowe wynikające ze stosunku pracy, umów cywilno-prawnych oraz z wykonywania przez nie zadań w projekcie/projektach nie wyklucza możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich zadań powierzonych Wykonawcy w ramach niniejszego projektu, tj. łączne zaangażowanie zawodowe tej osoby w realizację wszystkich projektów finansowanych z Funduszy Strukturalnych, Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, które łącznie z zaangażowaniem w ramach projektu nie powinno przekroczyć 276 godzin.
– Do udziału w postępowaniu ofertowym dopuszczane są osoby niepowiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Oferenta a Oferentem, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

13. Warunki zmiany umowy:
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie przyjętych w Opisie przedmiotu zamówienia rozwiązań i terminów, z następujących przyczyn, związanych ze:
a. zmianą uwarunkowań prawno-administracyjnych.
b. zmianą Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 lub innych obowiązujących Wytycznych, obowiązująca dla zawartych umów i wymagająca zmiany Umowy zawartej z Wykonawcą.
c. zmianą w interpretacjach Wytycznych.
d. zmianą przepisów prawa powszechnie obowiązującego, skutkująca koniecznością wprowadzenia zmian do zawartej Umowy.
e. zmianą wynikającą z rozbieżności i niejasności w Umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób niż poprzez zmianę postanowień Umowy, a zmiana postanowień Umowy spowoduje jednoznaczną interpretację postanowień Umowy przez obie jej strony.
f. zmianą związaną z konieczność likwidacji pomyłek pisarskich i rachunkowych w treści Umowy.
g. zmianą okoliczności, których Zamawiający działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć, a zmiana postanowień w Umowie nie prowadzi do zmiany charakteru Umowy lub w lepszy sposób zabezpieczy cele projektu.
h. zmianą terminu wykonania zamówienia, w przypadku gdy z powodów niezależnych od Wykonawcy nie będzie możliwe wykonanie zamówienia w zakładanym terminie.
i. niezależnych od stron lub w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy – na zasadach uzgodnionych odrębnie pomiędzy stronami Umowy.

14. Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy:
W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą oświadczenia o braku powiązań z Zamawiającym.

15. Ocena oferty:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji:
a. Zamawiający dokona oceny i wyboru wyłącznie spośród ofert nieodrzuconych.
b. Najkorzystniejsza oferta zostanie wybrana na podstawie wyrażonej punktowo oferty przy zastosowaniu następujących kryteriów:
– cena ofertowa,
– jakość oferty.
Przez kryterium „Cena ofertowa” Zamawiający rozumie określoną przez Oferenta stawkę brutto wykonania przedmiotu zamówienia.
Przez kryterium „jakość oferty” Zamawiający rozumie wykonaną przez Oferenta usługę obejmującą uwzględnienie zasad uniwersalnego projektowania oraz standardu przyjętego w projekcie i inne rozwiązania służące osobom niepełnosprawnym w wyznaczonym terminie, w oparciu o posiadane zasoby finansowe zamawiającego.
Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty kierując się punktowym systemem oceny kryteriów wg poniższego przydziału punktów (maksymalnie do uzyskania – 100%):
1) Cena ofertowa – maksymalnie do uzyskania jest 70% – tj. 7 pkt.;
2) Jakość oferty – maksymalnie do uzyskania jest 30% – tj. 3 pkt.

Wykonawca, który zaoferował najniższą cenę ofertową otrzymuje 7 pkt. Dla pozostałych wykonawców punktacja za cenę będzie obliczana wg następującego wzoru:
C = (CN / COF ) x 7 [pkt]
gdzie:
C – oznacza punktową wartość kryterium „Cena ofertowa”
CN – najniższa cena w ofertach
COF – cena rozpatrywanej oferty

Wykonawca, który zaoferował najlepszą jakościowo ofertę otrzymuje 3 pkt. Punktacja będzie obliczana wg następującego wzoru:
T = (TOF / TW) x 3 [pkt]
gdzie:
T – oznacza punktową wartość kryterium „jakość oferty” rozpatrywanej oferty
TW – najwyższa jakość w ofertach
TOF – jakość w rozpatrywanej ofercie

Gdzie na jakość oferty składają się:
1) Realizację zlecenia przez wykonawcę obejmującą kompleksowe wykonanie czynność czynności zgodnie z pkt 11 zapytania oraz dostarczenie kompletnej dokumentacji.
Zamawiający w ramach ww. podkryterium przyzna 0-1 pkt
gdzie 0 oznacza brak zgodności, 1 oznacza zgodność z przedmiotem zamówienia.
2) Termin realizacji.
Zamawiający w ramach ww. podkryterium przyzna 0-1 pkt
gdzie 0 oznacza brak zgodności z wymaganiami, a 1 oznacza zgodność z wymaganiami
3) Kompetencje i doświadczenie ofertodawcy zabezpieczające realizację celu i przedmiotu zamówienia. Ocena dokonana na podstawie analizy przedstawionych dokumentów ofertodawcy.
Zamawiający w ramach ww. podkryterium przyzna 0-1pkt
gdzie 0 oznacza całkowity brak doświadczenia, 1 oznacza posiadanie doświadczenia.

16. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma łącznie najwyższą ilość punktów z obu kryteriów oceny.

17. Zamawiający dokona wyboru oferty, która odpowiada wszystkim wymogom zawartym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona w podanym kryterium wyboru jako najkorzystniejsza – uzyskując najwyższą liczbę punktów.

18. W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Oferenta, Zamawiający może zawrzeć umowę z Oferentem, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego oferta uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów.

19. Zamawiający wyklucza:
1) Oferentów, w stosunku, do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Oferentów, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;
2) Oferentów, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
5) Oferentów powiązanych osobowo lub kapitałowo z Zmawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Oferenta a Oferentem, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

20. Oferent wykluczony przestaje być Oferentem od momentu wykluczenia – bez prawa do informacji o postępowaniu w tym m.in.: wglądu do ofert Oferentów oraz o wynikach postępowania.

21. Zamawiający:
Stowarzyszenie Solidarni „PLUS”
Wandzin, 77-300 Człuchów
Tytuł projektu – „Wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnością fizyczną, z uwzględnieniem możliwości finansowania tego rozwiązania”.

Zamawiający powiadomi o wyborze oferenta drogą e-mail.
Po wyborze Wykonawcy zastrzegamy sobie prawo negocjacji warunków zamówienia. Złożone oferty będą mogły być przedmiotem wyjaśnień ze strony Wykonawcy. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Stowarzyszenia Solidarni „PLUS” do zawarcia umowy. Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Niniejsze zapytanie nie stanowi podstawy do roszczeń dotyczących zawarcia umowy. Niniejsze zapytanie ofertowe nie dotyczy postępowania prowadzonego w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Rysunek poglądowy

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.