• EKO „Szkoła Życia”

  Naszym celem jest pomoc drugiemu człowiekowi, który z jakichś powodów na moment utracił panowanie nad swoim życiem.

Centrum Integracji Społecznej w Wandzinie – OFERTA PRACY – Pracownik socjalny

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wandzin, dn. 01.03.2019 r.


Zamówienie będące przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego udzielane jest z wyłączeniem obowiązku stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.). Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro.


1. Zamawiający: 

Centrum Integracji Społecznej w Wandzinie, Wandzin 77-300 Człuchów.

2. Przedmiot zamówienia:

Praca w charakterze pracownika socjalnego w projekcie „Kierunek ZMIANA – kompleksowy program reintegracji społeczno – zawodowej osób doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego”.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

3.1 Liczba godzin: 40 h miesięcznie.

3.2 Termin i miejsce realizacji zamówienia:

 • 06.03.2019  r. – 31.12.2020 r.
 • Centrum Integracji Społecznej w Wandzinie

3.3 Uczestnicy projektu:

15 uczestników zagrożonych wykluczeniem i wykluczonych społecznie

3.4 Zakres zamówienia:

 • Rekrutacja i diagnoza sytuacji życiowej uczestników
 • Indywidualne poradnictwo socjalne: poradnictwo dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników – pomoc w uregulowaniu spraw socjalnych
 • Warsztaty przygotowania do życia: warsztaty planowana życia i zaspokajania potrzeb własnym staraniem, trening gospodarowania własnymi środkami

3.5 Wymagania zamawiającego  dotyczące wykonawcy:

 • starszy specjalista pracy socjalnej
 • doświadczenie w prowadzeniu podobnego typu szkoleń
 • staż pracy min. 10 lat, doświadczenie w pracy z osobami wykluczonymi lub zagrożonymi wykluczeniem społecznym
 • wykonawca będzie w stanie prawidłowo i efektywnie realizować zadania stanowiące przedmiot zamówienia
 • znajomość lokalnego środowiska
 • sumienność, zaangażowanie, inicjatywa
 • ofertę należy złożyć na druku „Oferta” stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego

3.6 Do formularza ofertowego należy dołączyć w wersji papierowej:

 • CV, dokumenty potwierdzające kwalifikacje realizatora szkolenia uprawniające do przeprowadzenia treningu
 • dokumenty poświadczające doświadczenie wykonawcy w pracy specjalisty pracy socjalnej, referencje, listy polecające, zaświadczenia o wykonywaniu usług i inne
 • formularz ofertowy musi być podpisany przez wykonawcę.

4. Miejsce i termin złożenia oferty:

Centrum Integracji Społecznej w Wandzinie, Wandzin, 77-300 Człuchów do 05.03.2019 r.  godz. 14:00.

5. Termin otwarcia ofert: 05.03.2019 r.

6. Kryteria oceny:

Lp. Kryterium  
1. Cena 30%
2. Doświadczenie trenera 30%
3. Ramowy program zajęć 40%

Każda z ofert oceniana będzie w systemie punktowym.

Punktacja dla poszczególnych kryteriów dokonywana jest z uwzględnieniem relacji do najkorzystniejszych warunków zaproponowanych w danym postępowaniu.

7. Warunki zatrudnienia i płatności:

Zamówienie w wymiarze ¼ etatu. Wynagrodzenie zostanie wypłacane ostatniego dnia każde miesiąca.

8. Sposób przygotowania oferty:

Oferta przygotowana w formie pisemnej i przedłożona osobiście, przesłana na adres Centrum Integracji Społecznej w Wandzinie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej email: ciswandzin@op.pl ze wskazaniem „Pracownik socjalny projektu „Kierunek ZMIANA – kompleksowy program reintegracji społeczno – zawodowej osób doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego”.

Na ofertę składają się:

 • wypełniony formularz – treść oferty (załącznik)
 • CV wykonawcy
 • ramowy program zajęć
 • kserokopie dokumentów poświadczających posiadane kwalifikacje zgodnie z wymogami Zamawiającego określone w ofercie

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty w przypadku gdy zaproponowana cena przekroczy możliwości finansowe zamawiającego.

___________________________________________________________________________________________________

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego   

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.